Обжалвани актове

Документ
Дата
Сваляне

РЕШЕНИЕ № 2304 от 08.12.2022г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив разпоредбата на чл. 5, ал. 1, т. 4, както и разпоредбата на чл. 24, ал. 2 в частта относно: „Декларацията се придружава от следните документи, представени в заверено от заявителя копие за Община Съединение, а именно: – Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно подаването на вода; – Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот е спряно електрозахранването;“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение, приета с Решение № 168 на Общински съвет – Съединение, взето с Протокол № 23/18.02.2013 г.

РЕШЕНИЕ № 553 от 31.03.2022г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Пловдив разпоредбите на чл.22, ал.1, т.2, чл.23, чл.24, чл.68, ал.1 и чл.68, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

РЕШЕНИЕ № 1132 от 04.06.2021г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Отменя Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Съединение, приета с Решение № 59 / 12.05.2016г. на Общински съвет Съединене

РЕШЕНИЕ № 1132 от 04.06.2021г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Отменя Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Съединение, приета с Решение № 59 / 12.05.2016г. на Общински съвет Съединене

РЕШЕНИЕ № 1166 от 06.07.2020г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 1166 от 06.07.2020г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 1587 от 19.07.2019г.НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 2709 от 18.12.2018г.НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 702 от 27.03.2019г.НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 2193/29.10.2018 год. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 2709/18.12.2018 год. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 2331/09.11.2018 год. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 2193/29.10.2018г.НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 1381/18.06.2018г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 1892/10.09.2018г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ