РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решени № 46

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение №45

Приемане на Наредба на Общински съвет – Съединение за символиката и отличията на Община Съединение

Решение № 44

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2022г. до 01.05.2023г.

Решение № 43

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец ноември 2022г. до месец май 2023г. включително

Решение № 42

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 30.05.2023г., между Община Съединение и „Аладин фуудс” ООД и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXIV – производствена и складова дейност, кв. 129а по плана на гр. Съединение и река „Потока”

Решение № 41

Ново обсъждане на Решение № 37, взето с Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, проведено на 18.05.2023г., в частта му по т.3

Решение № 40

Ново обсъждане на Решение № 36, взето с Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, проведено на 18.05.2023г., в частта му по т.3

Решение № 39

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за периода 01.01.2023г.-31.05.2023г.

Решение № 38

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-337, с площ 1767 кв. м., квартал 45 по регулационен план на с. Малък чардак, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 37

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 51305.29.2, с площ 2371 кв.м., с НТП „Нива”, находящ се в местността „Читашка махала” по КК и КР на с. Неделево, общ. Съединение

Решение № 36

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи ПИ № 78392.42.386, с площ 311 кв.м. и ПИ № 78392.42.782, с площ 426 кв. м., и двата с НТП „Друг вид земеделска земя”, няходящи се в местността „Бостаните” по КК и КР на с. Церетелево, общ. Съединение

Решение № 35

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 34

Ползване на част от натрупаните средства, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г.

Решение № 33

Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Съединение за 2022г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Съединение за 2023г.

Решение № 32

Осигуряване на финансов ресурс за приключване на проект „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Oбщина Съединение и Oбщина Стамболийски на територията на Oбщина Съединение“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.005-0012-C01/ 21.04.2020, финансиран по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”, по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

Решение № 31

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Съединение за 2023г.

Решение № 30

Даване съгласие за учредяване на търговско дружество с общинско участие в капитала между Община Съединение и Община Стамболийски

Решение № 29

Предоставяне на фургон за живеене

Решение № 28

Отпускане на фургон за живеене

Решение № 27

Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Съединение за 2023г.