ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ​

Документ
Дата
Сваляне

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/ § 1. Изменя се текстът на чл. 110 от Правилника

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Съединение в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016 г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение

Проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Съединение /Приета с Решение № 268/07.02.2014г. на Общински съвет „Съединение“

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И РЕДЪТ И НАЧИНА НА ПРИДОБИВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ДОМАШНИ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪЕДИНЕНИЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет „Съединение“/

ПРОЕКТ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗПКОНПИ

ПРОЕКТ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯ И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО И НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Съединение, приета с решение № 168 от 18.03.2013г. на Общински съвет – Съединение

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Съединение /Приета с Решение № 96, взето с Протокол от 25.07.2008г/

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ /ПРИЕТА Е РЕШЕНИЕ № 167/18.02.2013 Г., ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 Г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪЕДИНЕНИЕ/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪЕДИНЕНИЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА „НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ“, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 298 ОТ 19.08.2014Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ –

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ – ДОКЛАД КЪМ НАРЕДБАТА И ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО –