Предложения и докладни записки

ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Документ
Дата
Сваляне

Докладна записка с вх.№106 от 23.05.2024 г.

Разпореждане с движими вещи – общинска собственост, а именно: Багер товарач, марка „JCB”, модел „3CX“; Трактор – колесен, марка „ЮМЗ“, модел „6КМ“ и тракторно ремарке „РСД-4“

Докладна записка с вх.№101 от 21.05.2024 г.

Процедура по чл. 195, ал. 4 и ал. 6 от Закона за устройство на територията за недвижим имот – частна общинска собственост

Докладна записка с вх.№99 от 15.05.2024 г.

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51305.501.907, с площ 927 кв. м., вид територия: Урбанизирана, НТП „Ниско застрояване”, по КККР на с. Неделево, общ. Съединение

Докладна записка с вх.№97 от 15.05.2024 г.

Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 70528.1.380, с площ 75 868 кв. м., вид територия: „Земеделска“, НТП „Депо за битови отпадъци (сметище), по КККР на гр. Съединение

Докладна записка с вх.№94 от 08.05.2024 г.

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 29.04.2024г., между Община Съединение и Ангел Златков Ангелов и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-общ., УПИ V-общ. и УПИ VI-общ., и трите в квартал 80 по регулационен план на с. Царимир

Докладна записка с вх.№92 от 02.05.2024 г.

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 44481.501.677, с площ 1023 кв. м., НТП: Ниско застрояване (до 10м.), по КККР на с. Любен, общ. Съединение, на собственик на сграда, построена в него

Предложение с вх.№108 от 23.05.2024 г.

Даване на съгласие за участие на Община Съединение в Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАЛОЯНОВО”

Предложение с вх.№107 от 23.05.2024 г.

Даване на съгласие за прекратяване на участието на Община Съединение в Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЪЕДИНЕНИЕ”

Предложение с вх.№104 от 23.05.2024 г.

Изменение и допълнение на РОС № 33, взето с Протокол № 3 от 21.03.2024 г., т. 2

Докладна записка с вх.№100 от 21.05.2024 г.

Одобряване на допълнителна субсидия в размер на 8 400 лв. за ФК „Гигант“ гр. Съединение