наредби и правилници

Документ
Дата
Сваляне

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪЕДИНЕНИЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЯ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И ЗА УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И РЕДЪТ И НАЧИНА НА ПРИДОБИВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ИЗМЕНЕНА с РЕШЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИ С РЕШЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ, КОНКУРСИ И ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБАТА Е ОТМЕНЕНА

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

Правилник за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на община Съединение

НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ