гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

22.06.2024 00:39

Акценти от третото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 23.02.2023г.

Третото  заседание на Общински съвет Съединение започна с приемането на решение № 9, с което се осигуряват средства в размер на 4 000 лв. отпуснати за провеждането на конни състезания на 18.03.2023г. по случай Тодоровден /стар стил/.

С решение № 10, Общински съвет Съединение одобри извършването на „Обследване за енергийна ефективност на обект: Съществуваща сграда на УПБЗНС Съединение“ на стойност 3 000 лв., както и разходите за осъществяване на дейността „Изготвяне на инвестиционни проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда за сгради, собственост на Община Съединение, включващо и Техническо обследване, и съставяне на технически паспорт“, да се увеличат с още 5 600 лв., като допълнителните средства да се финансират от преходния остатък от 2022г.

С решение № 11,  Общински съвет – Съединение одобри предоставянето на еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 000 лв. на жител на Община Съединение.

С решение № 12, Общински съвет – Съединение определи пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Съединение за общо и индивидуално ползване, както и наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2023/2024г..

С решение № 13, Общински съвет – Съединение даде своето съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-254, УПИ IV-256 и УПИ XX255, и трите в квартал 25 по регулационен план на с. Правище, общ. Съединение, съгласно скица-предложение, неразделна част от настоящото решение, и одобрява Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, сключен на 07.02.2023г. между Община Съединение, представлявана от Кмета Атанас Генов Балкански и Златка Атанасова Йончева, представляващ приложение – неразделна част от настоящото решение..

С решение № 14, Общински съвет – Съединение даде съгласие реално обособена част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 18 кв. м. и размери: дължина (лице) 4,5 м. и широчина (дълбочина) 4 м., попадащ в УПИ IX – Зеленина и КОО, кв. 42 по плана на гр. Съединение, на свободното пространство между сгради със сигнатури 3МЖ Битов комбинат и 2МсбЖ, съгласно одобрена схема за поставяне на временно преместваемо съоръжение, отразена в скица № 347/14.09.2017г. на Община Съединение, презаверена от гл. архитект на 08.02.2023г., да бъде отдаден под наем, за поставяне на преместваем обект за търговски и други обслужващи дейности, за срок от 5 (пет) години, след провеждане на публичен търг, при начална тръжна цена в размер не по-малко от 45 лв. /четиридесет и пет лева/, без ДДС, месечен наем.

С решение № 15, Общински съвет – Съединение прие Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/, като изменя текстът на чл. 110 от Правилника, който придобива следната редакция:

Актовете на Общинския съвет се оповестяват на гражданите чрез електронната страница на Общинския съвет, чрез средствата за масово осведомяване и на табло в сградата на Община Съединение. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорваните актове на Общинския съвет се разгласяват по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest