гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

18.04.2024 07:57

Акценти от първото редовно заседание на Общински съвет – Съединение, проведено на 22.11.2023 г.

На 22.11.2023г. от 10.00 ч. в Пленарна зала на Общинска администрация Съединение се проведе редовно заседание на Общински съвет – Съединение.

На заседанието присъстваха Кмет на община Съединение – г-н Георги Руменов, Зам.-Кмет на община Съединение – г-н Атанас Вълков, Председател на Общински съвет – Съединение – г-жа Станка Стоицова-Чушкова, всички общински съветници и кметове на кметства на територията на община Съединение, представители на Общинска администрация Съединение и граждани на община Съединение.

Приетият дневен ред за заседанието се състоеше от 13 точки.

Първото редовно заседание на Общински съвет – Съединение започна с приемането на Решение №88 относно избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет – Съединение и избор на председатели на постоянните комисии.

Общински съвет – Съединение избра следния състав и председатели на постоянните комисии:

Постоянна комисия по икономика, финанси, кредити, евроинтеграция, териториално и селищно устройство, благоустройство, бедствия и аварии, комунална дейност и екология с численост 7 общински съветници – 1 Председател и 6 членове:

Даниел Николаев Кацарски – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Петко Стоицов Аргилашки

Вълка Иванова Илинчева

Станьо Христов Синекчийски

Петя Атанасова Йовчева

Траян Вълков Йончев

Станка Стоицова-Чушкова

Постоянна комисия по социална политика, социална дейност, вероизповедания, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки дейности, транспорт и здравеопазване, законност и обществен ред, установяване и предотвратяване на конфликт на интереси с численост 7 общински съветници – 1 Председател и 6 членове:

Величка Илиева Кирова – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гергана Иванова Благинова

Иван Панайотов Карабелов

Стоил Костадинов Влашки

Светлана Григорова Манчева

Линка Илиева Чергарова

Станка Стоицова-Чушкова

С Решение №89 Общински съвет – Съединение одобри общата численост на персонала на общинската администрация на община Съединение на 53 /петдесет и три/ щатни бройки като допусна предварително изпълнение на решението.

Общински съвет – Съединение с Решение №90 определи размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Съединение, Председателя на Общински съвет – Съединение и на кметовете на кметства към община Съединение като от начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социалното осигуряване, Закона за здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за работна заплата в община Съединение.

С Решение №91 Общински съвет – Съединение измени Решение №77 от 18.09.2023г., прието с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение като неодобрената от МФ за трансформиране от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер сума в размер на 15 992 лв. от Приложение 4 „Поименно разпределение на разходите за текущи ремонти за 2023г.“ т. II Текущи ремонти по населени места в община Съединение, гр. Съединение, т. 2 „Неотложен текущ ремонт на Гробищен парк, гр. Съединение, ПИ с идентификатор 70528.146.393 по КК на Съединение, Община Съединение, Област Пловдив“ се разпредели в Приложение 3 „Разчет за капиталови разходи“, дейност  2603 – Водоснабдяване и канализация,  нова точка 3 Проектиране ВиК в с. Церетелево, с. Неделево, с. Любен, с. Правище, с. Найден Герово, с. Драгомир при община Съединение. В т.2 Общински съвет – Съединение измени Приложение 3 „Разчет за капиталови разходи“ като в Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация създаде нова 3 Проектиране ВиК в с. Церетелево, с. Неделево, с. Любен, с. Правище, с. Найден Герово, с. Драгомир при община Съединение – 287 872 лв. В Дейност 619 – Др. дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионалното развитие създаде нова 1 Мини челен товарач – 165 500 лв. В Дейност 2623 – Чистота създаде нова 2 Компактна многофункцинална комунална машина – 182 000 лв. В Дейност 2714 – Спортни бази за спорт за всички създаде нова 1 Тракторна косачка за трева за с. Голям Чардак – 11 200 лв. като допусна предварително изпълнение на решението.

С Решение №92 Общински съвет – Съединение определи размера на цената за предоставяне на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата за 4 (четирикратно) годишно обслужване с мобилен събирателен пункт, дължима от обслужваните общини през 2024г.

С Решение №93 Общински съвет – Съединение даде съгласие за предоставяне на ползвателите, определени със заповеди на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив, на имотите с начин на трайно ползване „полски път” и „напоителен канал”, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2023/2024г., разпределени по землища, както следва: землище с. Голям чардак; землище с. Драгомир, землище с. Любен, землище с. Неделево, землище с. Царимир и землище с. Церетелево като цената за ползването на имотите е в размер на средното годишно рентно плащане за 2023г.

Предложено беше приемането на решение по Докладна записка от Георги Любенов Руменов – Кмет на Община Съединение с вх.№232/14.11.2023г. относно промяна вида собственост на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи ПИ с идентификатор 15970.131.132, местност „Елътица“ по КККР на с. Голям чардак, и ПИ с идентификатор 70528.24.15, местност „Моллова могила“ по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, от „публична“ в „частна“ общинска собственост. Решение по горепосоченото предложение за решение не беше прието поради непостигане на изискуемото мнозинство.

Общински съвет – Съединение с Решение №94 одобри нови печати на община Съединение, всеки от които предназначен за ползване от съответното населено място, за което се отнася печатът като допусна предварително изпълнение на решението.

С Решение №95 Общински съвет – Съединение одобри проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Външно кабелно захранване НН за присъединяване на ФЕЦ, находяща се в имот с идентификатор 70528.200.56, землище гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, към електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ“.

С Решение №96 Общински съвет – Съединение прие Програма за развитие на читалищната дейност в община Съединение през 2024 година.

Общински съвет – Съединение с Решение №97 даде съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост, представляващ: Триетажна масивна стоманобетонна сграда (3мсбо) – хотелска част, изградена в УПИ V-зеленина, КОО и тренировъчен спортно-възстановителен комплекс, квартал 160 по плана на град Съединение, община Съединение, в полза на „Юлита 7” ЕООД за срок до 30.04.2024г. като възложи на Кмета на община Съединение да издаде заповед и да сключи договор въз основа на решението.

Следващото заседание на Общински съвет – Съединение ще се проведе на 21.12.2023г.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest