гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

27.05.2024 03:43

Акценти от дванайсетото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 24.11.2022г.

Дванайсетото заседание на Общински съвет – Съединение започна с приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2022г. до 01.11.2022г.

С решение № 96 бе определен размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт.

С решение № 97 на Общински съвет – Съединение бе одобрено прехвърлянето на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

Общински съвет – Съединение прие Програма за развитие на читалищната дейност в Община Съединение през 2023г. с решение № 98.

С решение № 99 на Общински съвет – Съединение даде съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура BG05SFPR002-2.002 – Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

Също така с решение № 100 бе дадено съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г.

С решение № 105, 106, 107 и 108 на Общински съвет – Съединение даде съгласие за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

С решение № 109 на Общински съвет – Съединение се прие Програма за енергийна ефективност на община Съединение за периода 2023 – 2028г.

С решение № 110 бе направено изменение на Решение  № 17 от  28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение в частта по т. ІV, Приложение 3.

С решение № 111 на Общински съвет – Съединение бе направено поредното изменение на Решение №17 от 28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение в частта по т. І, Приложение 1, с прехвърлянето на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest