Акценти от дванайсетото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 24.11.2022г.

Дванайсетото заседание на Общински съвет – Съединение започна с приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2022г. до 01.11.2022г. С решение № 96 бе определен размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от […]