гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

21.06.2024 23:07

Акценти от второто заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 26.01.2023г.

Второто заседание на Общински съвет Съединение за 2023 г. стартира с приемането на отчета за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2022 г приет с решение № 4.

С решение № 5, Общински съвет Съединение възлага на Община Съединение предоставянето на здравно-социалните услуги по проект „Грижа в дома в Община Съединение“ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С01, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С01 по процедура BG05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. като доставчик (оператор) на услуга от общ икономически интерес, с контролно звено екип за управление на проекта за срок от 12 месеца, считано от 01.03.2023г.

С решение № 6,  Общински съвет – Съединение одобри продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-общ., с площ 570 кв. м., кв. 144, по плана на гр. Съединение, община Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г., на собственик на сграда, построена в него.

С решение № 7, Общински съвет – Съединение даде съгласие за учредяването на възмездно безсрочно право на строеж в имоти – общинска собственост, в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД, за изграждане на съоръжения на енергийната инфраструктура – Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Граф Игнатиево”, Кранов възел (КВ) и подходен път с площадка за МПС, за обект: „АГРС „Граф Игнатиево”, ГО и КВ”, в землището на с. Царимир, общ. Съединение.

С решение № 8, Общински съвет – Съединение разпределя част от преходния остатък от 2022г. в размер на 3 500 лв. за провеждане на ежегоден местен събор в с. Найден Герово през 2023г.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest