Акценти от първото заседание на Общински съвет – Съединение през 2023 г., което бе и извънредно проведено на 16.01.2023г.

На това извънредно заседание бяха  взети три важни решения касаещи кандидатстването на Община Съединение по проекти, както и тяхното управление и изпълнение. Решение № 1, с което Общински съвет Съединение даде своето съгласие Община Съединение да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще […]