Акценти от деветото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 30.08.2022г.

С решение № 62 Общински съвет – Съединение отпусна еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер 500 лева в полза на Върбан Панчов Кацаров от с. Найден Герово, с които общината да закупи 2 броя акумулатори за инвалидна количка и да ги предостави на заявителя. С решение № 63 Общински съвет Съединение одобри отпускането на средства […]