РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 105

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-1993, с площ 1140 кв. м., квартал 128 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 104

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХ-1619, с площ 1362 кв.м., квартал 131 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственици на сгради, построени в него

Решение № 103

Искане на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив за предоставяне на имоти с НТП полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 год. в землища на територията на Община Съединение

Решение № 102

Промяна вида собственост на недвижим имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 46944.107.102, местност „Минчов кладенец” по КККР на с. Малък чардак, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 101

Одобряване на проект на ПУП-ПП за ЕЛ. ТРАСЕ от ПИ с ИД 15970.19.169 до Поземлен Имот с ИД 15970.4.802 по КК на село Голям Чардак, община Съединение, обл. Пловдив

Решение № 100

Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване ВG05SFPR002- 2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Решение № 99

Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура ВG05SFРR002-2.002 – Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Решение № 98

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Съединение през 2023г.

Решение № 97

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 96

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт

Решение № 95

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2022г. до 01.11.2022г.

Решение № 94

Искане от секретаря на НЧ „Напредък – 1927” – с. Любен за предоставяне на земя от ОПФ

Решение № 93

Предоставяне на права за разполагане на рекламни елементи в недвижим имот – общинска собственост

Решение № 92

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 319, с площ 1056 кв. м., в квартал 42 по плана на с. Любен, общ. Съединение

Решение № 91

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII – за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинствата, с площ 500 кв. м., квартал 160 по действащия регулационен план на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 90

Промяна вида собственост на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори 78392.42.386 и 78392.42.782, и двата находящи се в землището на с. Церетелево, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 89

Отдаване под наем на част от покривното, подпокривното пространство и терасата на двуетажна масивна сграда – Културен дом, находяща се в УПИ V – културен дом и озеленяване, кв. 15 по плана на с. Церетелево, общ. Съединение, където е разположено телекомуникационно оборудване

Решение № 88

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя и одобряване на предложение за смяна на предназначението съгласно Закона за устройство на територията

Решение № 87

: Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя и одобряване на предложение за смяна на предназначението съгласно Закона за устройство на територията

Решение № 86

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност