РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 6

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-общ., с площ 570 кв. м., кв. 144, по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г., на собственик на сграда, построена в него

Реиение № 5

Възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Община Съединение по проект „Грижа в дома в Община Съединение“ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С01, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С01 по процедура BG05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Решение № 4

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2022г.

Решение № 3

Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 1/, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Решение № 2

Промяна на начина на възлагане на експлоатацията на изградената по проекта компостираща инсталация

Решение № 1

Партньорство на Община Съединение за кандидатстване по проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ “ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Решение № 119 – 2022

Избор на временна комисия за изработване на проект на Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Съединение

Решение № 118 – 2022

Приемане план – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2023 година II. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година на граждани и фирми в Община Съединение

Решение № 117

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя и одобряване на предложение за смяна на предназначението съгласно Закона за устройство на територията

Решение № 116

Подготовка и подаване на проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Решение № 115

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 07.12.2022г., между Община Съединение и „Аладин фуудс” ООД и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXIV – производствена и складова дейност, кв. 129а по плана на гр. Съединение и река „Потока”

Решение № 114

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 113

Кандидатстване на Община Съединение с проектно предложение по обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Решение № 112

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец юни 2022г. до месец ноември 2022г. включително

Решение № 111

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 110

Изменение на Решение №17 от 28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение в частта по т. IV, Приложение 3

Решение № 109

Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Съединение за периода 2023-2028г.

Решение № 108

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-26, с площ 1687 кв. м., квартал 3 по плана на с. Малък чардак, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 107

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 11-1997, с площ 514 кв.м., квартал 128 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственици на сгради, построени в него

Решение № 106

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-1688, с площ 722 кв.м., квартал 140 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственик на сграда, построена в него