ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 54

Приемане на списък на средищните детски градини и училища на територията на Община Съединение за учебната 2022/2023г.

Решение № 53

Изменение и допълнение на Решение № 6 на Общински съвет – Съединение, взето с Протокол № 2 от 26.01.2021 г.

Решение № 52

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 78171.501.18, с площ 1164 кв.м., НТП „Ниско застрояване (до 10м.)”, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 51

Упълномощаване на Кмета на Община Съединение за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката – Програмен оператор по „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект № BGENERGY-2.002-0017-C01 „Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“ – с. Голям Чардак, Община Съединение“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021 г.

Решение № 50

Изменение на Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки в Община Съединение и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки

Решение № 49

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

Решение № 48

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 78392.2.867.5, със застроена площ 64 кв. м., брой етажи – един, с предназначение: курортна, туристическа сграда, намираща се в поземлен имот с идентификатор 78392.2.867 по КККР на с. Церетелево, общ. Съединение, в полза на Сдружение „Лов и риболов – 1906”, със седалище и адрес на управление: с. Церетелево, общ. Съединение, ул. „6-та” № 8

Решение № 47

Даване на съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизирана територия в землището на с. Найден Герово, общ. Съединение

Решение № 46

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект – общинска собственост, представляващ ПИ № 23426.47.919, с площ 106859 кв. м., НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” по КККР на с. Драгомир, общ. Съединение, местност „Стоичкови каваци”, чрез предоставянето му под наем

Решение № 45

Учредяване право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI – общ., квартал 135А по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, за жилищно застрояване

Решение № 44

Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII – общ., с площ 1421 кв. м., УПИ X – общ., с площ 961 кв. м., УПИ XI – общ., с площ 986 кв. м. и УПИ XII – общ., с площ 1040 кв. м., всички в квартал 28 по плана на с. Малък чардак, общ. Съединение

Решение № 43

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-търговска и обществено обслужваща дейност, с площ 634 кв.м., квартал 16 по плана на с. Церетелево, общ. Съединение, на собственик на сграда, построена в него

Решение № 42

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за ЕЛ. ТРАСЕ от ПИ с ИД 15970.19.169 до Поземлен Имот с ИД 15970.4.802 по КК на село Голям Чардак, община Съединение, обл. Пловдив и приложената към него графична част и одобряване на Задание за проектиране на ПУП- ПП

Решение № 41

Допълване на списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата си и обратно – Приложение 7

Решение № 40

Промяна цената на хранодена в ДГ с ЯГ „8-ми март“ гр. Съединение, ДГ „Авлига“ с. Голям Чардак и ДГ „Светлина“ с. Царимир

Решение № 39

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 38

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 37

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 36

Изменение на Решение №17 от 28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта на Приложение 1 и допълва в Приложение 3, Функция VII – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, Дейност 714 – Спортни бази за спорт на всички нова т.2 – Закупуване на тракторна косачка STIHL RT 6127.1 ZL

Решение № 35

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 01.05.2022г.