РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 26

Предоставяне на отчети от читалищата на територията на Община Съединение за осъществените от тях мероприятия в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 година

Решение № 25

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) с промяна на предназначението на земята и Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ИД 70528.47.648, за който е отреден УПИ 47.648 – „за производствени и складови д-ти“ и ПИ с ИД 70528.47.105, за който е отреден УПИ 47.105 „за складови д-ти“ за трасе на обслужващ път с трайна настилка през част от ПИ с ИД 70528.47.584 по КК на гр. Съединение, местност „Старите лозя”, Община Съединение, Обл. Пловдив и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП

Решение № 24

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ две помещения с обща площ 37,70 кв. м., намиращи се на втори етаж, югоизточно крило, в двуетажна масивна сграда – 2МЖ, цялата със застроена площ 207 кв. м., построена в УПИ XII – Зеленина и КОО, квартал 42 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 23

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 11-ТКЗС, с площ 788 кв. м., кв. 18, по плана на с. Любен, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 1890/1955г., на собственик на сграда, построена в него

Решение № 22

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 78171.501.607, с площ 2049 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10т./“, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, одобрени със Заповед № РД-18-87/10.12.2007г. на Изп. Директор на АГКК, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 21

Осигуряване на средства за допълнително отводняване на ул. Христо Ботев, гр. Съединение

Решение № 19

Определяне на субсидии на футболни клубове, комитети и сдружения с нестопанска цел за 2023г.

Решение № 18

Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Решение № 17

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2022г.

Решение № 16

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно захранване на Фотоволтаична централа с мощност 150,00 к^ в ПИ 51305.35.193 по Кадастралната карта на с. Неделево, общ. Съединение, обл. Пловдив“ и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП

Решение № 15

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/

Решение № 14

Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект, в УПИ IX- Зеленина и КОО, кв. 42 по плана на гр. Съединение

Решение № 13

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 07.02.2023г., между Община Съединение и Златка Атанасова Йончева и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ Ш-254, УПИ IV-256 и УПИ ХХ-255, и трите в квартал 25 по регулационен план на с. Правище, общ. Съединение

Решение № 12

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2023/2024г.

Решение № 11

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 10

Осигуряване на допълнителни средства за изготвяне на инвестиционни проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда за сгради, собственост на Община Съединение, включващо и Техническо обследване, и съставяне на технически паспорт

Решение № 9

Осигуряване на средства за провеждане на Тодоровден 2023г.

Решение № 8

Разпределяне на преходен остатък от неизразходени средства в размер на 3 500 лв. за с. Найден Герово за събор

Решение № 7

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имоти – общинска собственост, в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД, за изграждане на съоръжения на енергийната инфраструктура – Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Граф Игнатиево”, Кранов възел (КВ) и подходен път с площадка за МПС, за обект: „АГРС „Граф Игнатиево”, ГО и КВ”, в землището на с. Царимир, общ. Съединение