РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 77

Приемане на бюджета на Община Съединение за 2023г.

Решение № 76

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Съединение за 2022г.

Решение № 75

Избор на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Съединение

Решение № 74

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-общ., с площ 945 кв. м., кв. 7, по плана на с. Найден Герово, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 264/1996г., на собственик на сграда, построена в него

Решение № 73

Отпускане на средства от бюджета на Община Съединение за разплащане на разходи по проект Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“, с. Голям чардак, Община Съединение, изпълняван по Договор № BGENERGY-2.002-0017-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан на 29.04.2022 г. между Община Съединение и Министерство на енергетиката по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Решение № 72

Завишаване броя на децата в детските градини и яслени групи на територията на Община Съединение над максималния брой във всички възрастови групи за учебната 2023/2024г.

Решение № 71

Разрешение за сформиране на паралелки с брой ученици под минималния в НУ „Любен Каравелов“, филиал в село Царимир, за учебната 2023/2024г.

Решение № 70

Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Съединение с планов период 2024г.

Решение № 69

Обявяване на деня 05.09.2023г. /пети септември/ за празничен и неприсъствен ден на територията на Община Съединение

Решение № 68

Присъждане на отличие „Почетен гражданин на Община Съединение“ на Кръстю Манчев

Решение № 67

Присъждане на отличие „Почетен знак на Община Съединение“ на инж. Камен Стойчев

Решение № 66

Присъждане на отличие „Почетен знак на Община Съединение“ на г-жа Надка Костадинова

Решение № 65

Присъждане на отличие „Значка на Община Съединение“ на г-жа Марияна Килимперова

Решение № 64

Осигуряване на средства в размер на 2 000 лева, необходими за закупуването на нови костюми и материали за подобряване на игрова база във връзка с развитието на ТС „Тракийски огън“ с. Любен

Решение № 63

Разпределяне на част от целева субсидия за капиталови разходи за 2023г.

Решение № 62

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Външно кабелно захранване НН за присъединяване на ФЕЦ, находяща се в имот с идентификатор 70528.200.56, землище гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, към електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ“ и одобряване на Техническо задание

Решение № 61

Даване на съгласие за подписване на Договор за възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по експлоатация на компостиращата инсталация и извършване на дейности за преработка на отпадъци на основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС, на „КОМПОСТ СС“ ООД и одобряване на Анализ за услугата от общ икономически интерес (УОИИ) на „КОМПОСТ СС“ ООД, в това число определяне на нейните параметри, параметрите на компенсацията и механизмът за избягване на свръхкомпенсация за предоставяната от „КОМПОСТ СС“ ООД услуга от общ икономически интерес, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на УОИИ

Решение № 60

Отдаване под наем на част от имот в квартал 32 по регулационния план на с. Малък чардак – частна общинска собственост

Решение № 59

Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижими имоти – общинска собственост, с НТП „пасище”, находящи се в землищата на гр. Съединение (ПИ № 70528.24.15) и с. Голям чардак (ПИ № 15970.131.132), за други земеделски нужди

Решение № 58

Отпускане на средства от бюджета на Община Съединение за разплащане на разходи по проект Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“, с. Голям чардак, Община Съединение, изпълняван по Договор № ВGENERGY-2.002-0017-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан на 29.04.2022 г. между Община Съединение и Министерство на енергетиката по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“