ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 114

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 113

Кандидатстване на Община Съединение с проектно предложение по обявена Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

Решение № 112

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец юни 2022г. до месец ноември 2022г. включително

Решение № 111

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 110

Изменение на Решение №17 от 28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение в частта по т. IV, Приложение 3

Решение № 109

Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Съединение за периода 2023-2028г.

Решение № 108

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-26, с площ 1687 кв. м., квартал 3 по плана на с. Малък чардак, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 107

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 11-1997, с площ 514 кв.м., квартал 128 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственици на сгради, построени в него

Решение № 106

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-1688, с площ 722 кв.м., квартал 140 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственик на сграда, построена в него

Решение № 105

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-1993, с площ 1140 кв. м., квартал 128 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 104

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХ-1619, с площ 1362 кв.м., квартал 131 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, на собственици на сгради, построени в него

Решение № 103

Искане на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив за предоставяне на имоти с НТП полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 год. в землища на територията на Община Съединение

Решение № 102

Промяна вида собственост на недвижим имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 46944.107.102, местност „Минчов кладенец” по КККР на с. Малък чардак, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 101

Одобряване на проект на ПУП-ПП за ЕЛ. ТРАСЕ от ПИ с ИД 15970.19.169 до Поземлен Имот с ИД 15970.4.802 по КК на село Голям Чардак, община Съединение, обл. Пловдив

Решение № 100

Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване ВG05SFPR002- 2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Решение № 99

Съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура ВG05SFРR002-2.002 – Укрепване на общинския капацитет по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Решение № 98

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Съединение през 2023г.

Решение № 97

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 96

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт

Решение № 95

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2022г. до 01.11.2022г.