ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 15

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/

Решение № 14

Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект, в УПИ IX- Зеленина и КОО, кв. 42 по плана на гр. Съединение

Решение № 13

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 07.02.2023г., между Община Съединение и Златка Атанасова Йончева и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ Ш-254, УПИ IV-256 и УПИ ХХ-255, и трите в квартал 25 по регулационен план на с. Правище, общ. Съединение

Решение № 12

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2023/2024г.

Решение № 11

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 10

Осигуряване на допълнителни средства за изготвяне на инвестиционни проекти за внедряване на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда за сгради, собственост на Община Съединение, включващо и Техническо обследване, и съставяне на технически паспорт

Решение № 9

Осигуряване на средства за провеждане на Тодоровден 2023г.

Решение № 8

Разпределяне на преходен остатък от неизразходени средства в размер на 3 500 лв. за с. Найден Герово за събор

Решение № 7

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имоти – общинска собственост, в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД, за изграждане на съоръжения на енергийната инфраструктура – Автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Граф Игнатиево”, Кранов възел (КВ) и подходен път с площадка за МПС, за обект: „АГРС „Граф Игнатиево”, ГО и КВ”, в землището на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 6

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-общ., с площ 570 кв. м., кв. 144, по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г., на собственик на сграда, построена в него

Реиение № 5

Възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Община Съединение по проект „Грижа в дома в Община Съединение“ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С01, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С01 по процедура BG05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Решение № 4

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2022г.

Решение № 3

Кандидатстване по процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 1/, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Решение № 2

Промяна на начина на възлагане на експлоатацията на изградената по проекта компостираща инсталация

Решение № 1

Партньорство на Община Съединение за кандидатстване по проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ “ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Решение № 119 – 2022

Избор на временна комисия за изработване на проект на Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Съединение

Решение № 118 – 2022

Приемане план – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2023 година II. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 година на граждани и фирми в Община Съединение

Решение № 117

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя и одобряване на предложение за смяна на предназначението съгласно Закона за устройство на територията

Решение № 116

Подготовка и подаване на проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Решение № 115

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 07.12.2022г., между Община Съединение и „Аладин фуудс” ООД и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXIV – производствена и складова дейност, кв. 129а по плана на гр. Съединение и река „Потока”