РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 97

Предоставяне за временно безвъзмездно ползване на общински имот – Триетажна масивна стоманобетонна сграда – хотелска част, изградена в УПИ V-зеленина, КОО и тренировъчен спортно-възстановителен комплекс.

Решение № 96

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Съединение през 2024 година.

Решение № 95

Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Външно кабелно захранване НН за присъединяване на ФЕЦ, находяща се в имот с идентификатор 70528.200.56, землище гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, към електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ“.

Решение № 94

Приемане на решение за одобряване на нови печати на община Съединение.

Решение № 93

Искане на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив за предоставяне на имоти с НТП полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 год. в землища на територията на община Съединение.

Решение № 92

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт.

Решение № 91

Изменение на Решение №77 от 18.09.2023г., прието с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение: 1.В частта по т. ІV. А. – трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи 2.В частта по т. ІV Разчет за капиталови разходи – Приложение 3.

Решение № 90

Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Съединение, Председателя на Общински съвет – Съединение и на кметовете на кметства към община Съединение.

Решение № 89

Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация на община Съединение.

Решение № 88

Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет – Съединение. Избор на председатели на постоянните комисии.

Решение № 87

Избор на Председател на Общински съвет – Съединение

Решение № 86

Прекратяване дейността на временна комисия за изработване на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Съединение за символиката и отличията на Община Съединение

Решение № 85

Проект за частично изменение на ОУП на Община Съединение, в обхват ПИ 51305.8.11 по КК на с. Неделево, община Съединение

Решение № 84

Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект, собственост на Община Съединение, представляващ ПИ с идентификатор 78392.4.14, с площ 475976 кв. м., НТП „Язовир”, по КККР на с. Церетелево, общ. Съединение

Решение № 83

Даване на съгласие за придобиване, чрез дарение, на имот – частна собственост, представляващ поземлен имот № 73, с площ 1880 кв.м., квартал 22 по регулационен план на с. Драгомир, общ. Съединение, ведно със съдържащите се в него сгради: ПЖ (паянтово жилище), със ЗП 76 кв.м. и ПЛ (плевня), със застроена площ 62 кв.м.

Решение № 82

Отпускане на средства от бюджета на Община Съединение за окончателно разплащане на разходи по проект Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“, с. Голям чардак, община Съединение, изпълняван по Договор № BGENERGY-2.002-0017- C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан на 29.04.2022 г. между Община Съединение и Министерство на енергетиката по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“

Решение № 81

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 80

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Съединение за символиката и отличията на Община Съединение

Решение № 79

Определяне на временно изпълняващи длъжността Кмет на Община и Кметове на кметства в населените места в Община Съединение, във връзка с предстоящите местни избори на 29.10.2023г.

Решение № 78

Допълване на списъка с пътуващите учители за учебната 2023/2024г., имащи право на транспортни разходи от местоживеене до местоработата си в Община Съединение и обратно