ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 35

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 34

Ползване на част от натрупаните средства, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 г.

Решение № 33

Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Съединение за 2022г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Съединение за 2023г.

Решение № 32

Осигуряване на финансов ресурс за приключване на проект „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Oбщина Съединение и Oбщина Стамболийски на територията на Oбщина Съединение“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) № BG16M1OP002-2.005-0012-C01/ 21.04.2020, финансиран по приоритетна Ос 2 „Отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г”, по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

Решение № 31

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Съединение за 2023г.

Решение № 30

Даване съгласие за учредяване на търговско дружество с общинско участие в капитала между Община Съединение и Община Стамболийски

Решение № 29

Предоставяне на фургон за живеене

Решение № 28

Отпускане на фургон за живеене

Решение № 27

Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Съединение за 2023г.

Решение № 26

Предоставяне на отчети от читалищата на територията на Община Съединение за осъществените от тях мероприятия в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 година

Решение № 25

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) с промяна на предназначението на земята и Предварително съгласие за утвърждаване на трасе за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с ИД 70528.47.648, за който е отреден УПИ 47.648 – „за производствени и складови д-ти“ и ПИ с ИД 70528.47.105, за който е отреден УПИ 47.105 „за складови д-ти“ за трасе на обслужващ път с трайна настилка през част от ПИ с ИД 70528.47.584 по КК на гр. Съединение, местност „Старите лозя”, Община Съединение, Обл. Пловдив и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП

Решение № 24

Отдаване под наем на недвижим имот, представляващ две помещения с обща площ 37,70 кв. м., намиращи се на втори етаж, югоизточно крило, в двуетажна масивна сграда – 2МЖ, цялата със застроена площ 207 кв. м., построена в УПИ XII – Зеленина и КОО, квартал 42 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 23

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 11-ТКЗС, с площ 788 кв. м., кв. 18, по плана на с. Любен, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 1890/1955г., на собственик на сграда, построена в него

Решение № 22

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 78171.501.607, с площ 2049 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10т./“, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, одобрени със Заповед № РД-18-87/10.12.2007г. на Изп. Директор на АГКК, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 21

Осигуряване на средства за допълнително отводняване на ул. Христо Ботев, гр. Съединение

Решение № 19

Определяне на субсидии на футболни клубове, комитети и сдружения с нестопанска цел за 2023г.

Решение № 18

Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Решение № 17

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2022г.

Решение № 16

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно захранване на Фотоволтаична централа с мощност 150,00 к^ в ПИ 51305.35.193 по Кадастралната карта на с. Неделево, общ. Съединение, обл. Пловдив“ и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП