РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 106

Одобряване смяна на обслужващата банка на Община Съединение и на второстепенните ѝ разпоредители

Решение № 105

І. Приемане план – сметка за приходите и разходите събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2024 година ІІ. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 година на граждани и фирми в община Съединение

Решение № 104

Промяна вида собственост на недвижим имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 15970.131.132, местност „Елътица” по КККР на с. Голям чардак, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 103

Промяна вида собственост на недвижим имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 70528.24.15, местност „Моллова могила” по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 102

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XV-1533, с площ 465 кв. м., кв. 122а, по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г., на собственик на сграда, построена в него

Решение № 101

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Съединение.

Решение № 100

Оптимизиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

Решение № 99

Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

Решение № 98

Членство на Председателя на Общински съвет – Съединение в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Решение № 97

Предоставяне за временно безвъзмездно ползване на общински имот – Триетажна масивна стоманобетонна сграда – хотелска част, изградена в УПИ V-зеленина, КОО и тренировъчен спортно-възстановителен комплекс.

Решение № 96

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Съединение през 2024 година.

Решение № 95

Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Външно кабелно захранване НН за присъединяване на ФЕЦ, находяща се в имот с идентификатор 70528.200.56, землище гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив, към електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ“.

Решение № 94

Приемане на решение за одобряване на нови печати на община Съединение.

Решение № 93

Искане на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив за предоставяне на имоти с НТП полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023/2024 год. в землища на територията на община Съединение.

Решение № 92

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт.

Решение № 91

Изменение на Решение №77 от 18.09.2023г., прието с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение: 1.В частта по т. ІV. А. – трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи 2.В частта по т. ІV Разчет за капиталови разходи – Приложение 3.

Решение № 90

Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Съединение, Председателя на Общински съвет – Съединение и на кметовете на кметства към община Съединение.

Решение № 89

Одобряване на общата численост и структурата на общинската администрация на община Съединение.

Решение № 88

Избор на състав на постоянните комисии към Общински съвет – Съединение. Избор на председатели на постоянните комисии.

Решение № 87

Избор на Председател на Общински съвет – Съединение