РЕШЕНИЯ и Протоколи

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 17

Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за част от квартал 28 от о.т. 13 до о.т. 14 по регулационния план на гр. Съединение, общ.Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г.

Решение № 16

Даване на съгласие за разделяне на поземлени имоти с идентификатори 70528.11.342, с площ 26745 кв. м. и 70528.39.374, с площ 209816 кв. м., и двата по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, и образуване на нови имоти от тях, със запазване на съществуващия начин на трайно ползване

Решение № 15 – 2021

Даване на съгласие за разделяне на поземлени имоти с идентификатори 70528.11.342, с площ 26745 кв. м. и 70528.39.374, с площ 209816 кв. м., и двата по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, и образуване на нови имоти от тях, със запазване на съществуващия начин на трайно ползване

Решение № 14

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2021/2022г.

Решение № 13

Ползване на нает от натрупаните средства, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2020г., възстановени на Община Съединение от банковата сметка на РИОСВ

Решение № 12

Определяне на представител на Община Съединение в заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив

Решение № 11

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Съединение с проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура ВG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”

Решение № 10

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и редът и начина на придобиване и отглеждане на животни домашни любимци на територията на Община Съединение

Решение № 9

Смяна начина на трайно ползване на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 51069.21.3, с площ 77499 кв.м., от НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” в НТП „Язовир” На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предвид изложените в докладна записка с вх.№18 от 21.01.2021г. фактически основания, Общински съвет – Съединение

Решение № 8

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Съединение за 2021г.

Решение № 7

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост, представляващ 4 /четири/ броя стаи с № 14, 15, 16 и 18 с обща площ от 66,20 кв. м. и стая с площ от 15,40 кв.м., намираща се пред Ритуална зала, всички находящи се на първи етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Съединение за нуждите на Общинска служба „Земеделие” – гр. Съединение към Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив

Решение № 6

Откриване на процедура за възлагане на автобусни превози по линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Съединение

Решение № 5

Заявка за безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В006К0КР001 -7.004- 0021-С01 от 09.05.2019 г. по Подмярка „7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. за проект: № В006К0КР001-7.004-0021 с наименование на проекта: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив”, сключен между Община Съединение и Държавен фонд „Земеделие“

Решение № 4

Приемане на Наредба№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Съединение

Решение № 3

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2020г.

Решение № 2

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2020г.

Решение № 1

Кандидатстване на Община Съединение за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Съединение, Община Съединение, западно от р. Потока с обща дължина 8248,4 м, Община Съединение, Област Пловдив“, пред „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС)