ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 55

Разпределяне на част от целева субсидия за капиталови разходи за 2023г.

Решение № 54

Приемане на решение за упълномощаване на Кмета на Община Съединение за издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В006К0КР001-7.001-0128-С01 от 19.02.2021 г., финансиран със средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., Подмярка „7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за изпълнението на проект: № В006К0КР001-7.001-0128 с наименование на проекта: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Съединение, Община Съединение“, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Съединение

Решение № 53

Одобряване на допълнителна субсидия в размер на 7 700 лв. за ФК „Гигант“ гр. Съединение

Решение № 52

Осигуряване на средства за направа на изкопни и довършителни работи при извършване на подмяна на амортизираните главни водопроводи, преминаващи в общинския път в селата Неделево и Церетелево от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив

Решение № 51

Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Трасе на обслужващ път с трайна настилка и пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 70528.47.648 и ПИ 70528.47.105 през част от ПИ 70528.47.584, местност „Старите лозя“ по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив”

Решение № 50

Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: „Кабел НН за външно захранване на Фотоволтаична централа с мощност 150,00 кв. м ПИ 51305.35.193 по Кадастралната карта на с. Неделево, общ. Съединение, обл. Пловдив“

Решение № 49

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 48

Отпускане на средства от бюджета на Община Съединение за разплащане на разходи по Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0015-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан на 19.01.2023г. между Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027 и Община Съединение

Решение № 47

Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги

Решени № 46

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение №45

Приемане на Наредба на Общински съвет – Съединение за символиката и отличията на Община Съединение

Решение № 44

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2022г. до 01.05.2023г.

Решение № 43

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец ноември 2022г. до месец май 2023г. включително

Решение № 42

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 30.05.2023г., между Община Съединение и „Аладин фуудс” ООД и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXIV – производствена и складова дейност, кв. 129а по плана на гр. Съединение и река „Потока”

Решение № 41

Ново обсъждане на Решение № 37, взето с Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, проведено на 18.05.2023г., в частта му по т.3

Решение № 40

Ново обсъждане на Решение № 36, взето с Протокол № 6 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, проведено на 18.05.2023г., в частта му по т.3

Решение № 39

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за периода 01.01.2023г.-31.05.2023г.

Решение № 38

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-337, с площ 1767 кв. м., квартал 45 по регулационен план на с. Малък чардак, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 37

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 51305.29.2, с площ 2371 кв.м., с НТП „Нива”, находящ се в местността „Читашка махала” по КК и КР на с. Неделево, общ. Съединение

Решение № 36

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи ПИ № 78392.42.386, с площ 311 кв.м. и ПИ № 78392.42.782, с площ 426 кв. м., и двата с НТП „Друг вид земеделска земя”, няходящи се в местността „Бостаните” по КК и КР на с. Церетелево, общ. Съединение