РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 17

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 16

Ползване на част от натрупаните средства, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2024г.

Решение № 15

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 14

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост, представляващ 4 /четири/ броя стаи с № 14, 15, 16 и 18 с обща площ от 66,20 кв. м., и стая с площ от 15,40 кв.м., намираща се пред Ритуална зала, всички находящи се на първи етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Съединение, за нуждите на Общинска служба „Земеделие” – гр. Съединение към Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив

Решение № 13

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2024/2025г.

Решение № 12

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Съединение за мандат 2023 – 2027 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Съединение за 2024 г.

Решение № 11

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2023г.

Решение № 10

Отпускане на средства от бюджета на Община Съединение за авансово финансиране на плащания на разходи по Проект „Топъл обяд в община Съединение“, по програма „Храни и основно материално подпомагане“, BG05SFPR003-1.001-0230- C01

Решение № 9

Одобряване на партньорство на община Съединение с Агенция за социално подпомагане по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002 – 2.006

Решение № 8

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 7

Отпускане на средства от бюджета на Община Съединение за разплащане на разходи по Административен договор № BG05SFPR002-2.002-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан на 19.01.2023г. между Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и община Съединение

Решение № 6

Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги

Решение № 5

Определяне на представители от Oбщински съвет – Съединение в Комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ по бюджета на oбщина Съединение

Решение № 4

Преминаване на общинските детски градини на система на делегиран бюджет

Решение № 3

Определяне размера на трудовите възнаграждения на Кмета на Община Съединение и на кметовете на кметства към община Съединение

Решение № 2

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2023г.

Решение № 1

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода 01.05.2023 г.- 07.11.2023 г. и 07.11.2023 г. – 31.12.2023 г.

Решение № 109

1.Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци 2.Изменение на Решение №77 от 18.09.2023г., прието с Протокол №11 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. ІV Разчет за капиталови разходи – Приложение 3

Решение № 108

Определяне на размери на допълнителни трудови възнаграждения на кметове и председател на Oбщински съвет – Съединение

Решение № 107

Издаване на Запис на заповед от община Съединение в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.021-0015-C01 от 16.06.2023 г. по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на населените места – с. Царимир и с. Голям Чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив”, сключен между Община Съединение и ДФ „Земеделие”