РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 32

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец ноември 2020г. до месец април 2021г. включително

Решение № 31

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2020г. до 01.05.2021 г.

Решение № 30

Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 29

Изменение на Решение № 20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение

Решение № 28

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – общинска собственост, находящи се на територията на Община Съединение, чрез предоставянето им под наем

Решение № 27

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ У-общ., с площ 705 кв. м., квартал 135А, по регулационен план на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 26

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 372, с площ 567 кв. м., квартал 26 по плана на с. Любен, общ. Съединение.

Решение № 25

Предоставяне на права за разполагане на рекламни елементи в недвижими имоти – общинска собственост

Решение № 24

Ползване на средствата, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2020г.

Решение № 23

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Съединение с планов период 2021г.

Решение № 22

Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2021г.

Решение № 21

Предоставянето на доклади от читалищата на територията на Община Съединение за осъществените от тях мероприятия в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2020 година

Решение № 19

Дарение на недвижими имоти – общинска собственост, намиращи се в землището на с. Царимир, общ. Съединение, в полза на Министерство на отбраната на Република България, за нуждите на Военновъздушните сили

Решение № 18

Разпореждане с имот – общинска собственост, представляващ 657/1398 идеални части от УПИ XIV-187, квартал 5 по ПЗР на с. Правище, общ. Съединение, чрез прекратяване на съсобственост

Решение № 17

Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за част от квартал 28 от о.т. 13 до о.т. 14 по регулационния план на гр. Съединение, общ.Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г.

Решение № 16

Даване на съгласие за разделяне на поземлени имоти с идентификатори 70528.11.342, с площ 26745 кв. м. и 70528.39.374, с площ 209816 кв. м., и двата по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, и образуване на нови имоти от тях, със запазване на съществуващия начин на трайно ползване

Решение № 15 – 2021

Даване на съгласие за разделяне на поземлени имоти с идентификатори 70528.11.342, с площ 26745 кв. м. и 70528.39.374, с площ 209816 кв. м., и двата по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, и образуване на нови имоти от тях, със запазване на съществуващия начин на трайно ползване

Решение № 14

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2021/2022г.

Решение № 13

Ползване на нает от натрупаните средства, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2020г., възстановени на Община Съединение от банковата сметка на РИОСВ