РЕШЕНИЯ и Протоколи

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 77

Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижим имот № 70528.1.415, с площ 10997 кв. м., трайно предназначение на територията „Територия, заета от води и водни обекти”, от НТП „Напоителен канал”, в имот с НТП „Отводнителен канал”

Решение № 76

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78171.501.844, с площ 372 кв. м., НТП „Ниско застрояване” по КККР на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 75

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78171.501.841, с площ 347 кв. м., НТП „Ниско застрояване” по КККР на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 74

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя за имоти с номера: 70528.158.21, 70528.158.938, 70528.158.930, 70528.158.129, 70528.137.684 и 70528.137.926 по Кадастралната карта на гр. Съединение, общ. Съединение и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията

Решение № 73

Одобряване на Проект за частично изменение на ОУП на Община Съединение

Решение № 72

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение № 71

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Съединение за 2020г.

Решение № 70

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. VI, 3.Комитети и сдружения – Комитет „Васил Левски” гр. Съединение

Решение № 69

Участие в проект за създаване на енергийно независими сгради на територията на общината, като част от интегриран мулти – национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в Република България, Република Гърция и Република Румъния“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г., както и Членство в Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“

Решение № 68

Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Решение № 67

Дарение на движими вещи общинска собственост

Решение №66

Завишаване броя на децата в групите в ДГ с ЯГ „Осми март” гр.Съединение с до 3 деца за всяка група, за период от една учебна година, за учебната 2021-2022 година.

Решение №65

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение №64

Отпускане на временен безлихвен заем от общинския бюджет на Община Съединение за 2021г., за авансово финансиране на плащания по проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие – 200 000 лв.

Решение № 63

Отпуска временен безлихвен заем от общинския бюджет на Община Съединение за 2021г., за авансово финансиране на плащания по проект №BG06RDNP001-7.004-0021 – 20 000 лв.

Решение №62

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет -Съединение, в частта по т. V, Приложение 6

Решение № 61

Приемане на решение за разкриване на допълнителна група в ДГ „Светлина“, находяща се в с. Царимир, ул. „Георги Димитров“ № 4

Решение № 60

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение в частта по т. V, Приложение 6

Решение № 59

Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 58

Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Съединение