РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 52

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение № 51

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение в частта по т. I, Приложение 1 – натурални показатели

Решение № 50

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г.

Решение № 49

Изменение на Решение № 20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение в частта на Приложение 2 Дофинансиране, Функция Образование, Дейност 322-Неспециализирани училища, без професионални гимназии и в частта на Приложение 6, буква В – НУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ гр. Съединение, т.1 – Ремонт на стая в училището

Решение № 48

Предоставяне възмездно право на ползване върху терен с площ 19875 кв. м., представляващ част от ПИ с идентификатор 44481.38.1, целият с площ 36702 кв.м., с НТП „Гори и храсти в земеделски земи”, находящ се в местността „Високият бряст” по КККР на с. Любен, общ. Съединение, за разполагане на постоянен пчелин

Решение № 47

Разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Съединение, по реда на чл. 22а от Закона за насърчаване на инвестициите

Решение № 46

Разрешение за изработване на проект за изменение на УПИ XLVII – Изолационна зеленина, кв. 132 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, одобрен със Заповед № 335/1992г. изменен със Заповед № РД-818/ 11.07.2016г.

Решение № 45

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение № 44

Предоставяне на фургон за жилищни нужди

Решение № 43

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 42

Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Община Съединение по „Патронажна грижа + в Община Съединение“

Решение № 41

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Съединение

Решение № 40

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51305.501.954, с площ 785 кв. м., вид територия: Урбанизирана, НТП „Ниско застрояване”, по КККР на с. Неделево, общ. Съединение. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Кмет на Община Съединение

Решение № 39

Промяна на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Съединение за 2021г.

Решение № 38

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет- Съединение

Решение № 37

Приемане на План за интегрирано развитие на Община Съединение за периода 2021-2027г.

Решение № 36

Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Съединение за периода 2021 – 2027 г.

Решение № 35

Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на Община Съединение за периода 2021 – 2027 г.

Решение № 34

Утвърждаване състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Решение № 33

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, изменено с Решение №29 от 22.04.2021г., прието с Протокол №5, в частта по т. V, Приложение 6