ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 1

Кандидатстване на Община Съединение за безвъзмездна финансова помощ за финансиране изпълнението на Обект: „Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Съединение, Община Съединение, западно от р. Потока с обща дължина 8248,4 м, Община Съединение, Област Пловдив“, пред „Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС)