РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 103

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт

Решение № 102

I. Приемане план – сметка за приходите и разходите събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2022 година II. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година на граждани и фирми в община Съединение

Решение № 101

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец май 2021г. до месец октомври 2021г. включително

Решение № 100

1.Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т.1, Приложение 2 2.Осигуряване на средства за газификация на масивна сграда – училище, със ЗП 732 кв.м., находяща се в УПИ II – училище, квартал 66 по плана на гр. Съединение, в която се помещава НУ „Любен Каравелов” – гр. Съединение

Решение № 99

Искане на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив за предоставяне на имоти с НТП полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 год. в землища на територията на Община Съединение

Решение № 98

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 70528.47.164, 70528.47.165, 70528.47.171, 70528.47.102, 70528.47.103 и 70528.47.172, по Кадастралната карта на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията

Решение № 97

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение № 96

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 година на територията на Община Съединение

Решение № 95

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2021 г. до 01.11.2021 г.

Решение № 94

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. VI, 1.Футболни клубове, 2.ФК „Спортист” с. Голям Чардак

Решение № 93

Кандидатстване на Община Съединение с проектно предложение: „Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“, с. Голям Чардак, Община Съединение“ по процедура BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по оперативна програма „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Решение № 92

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 78171.501.840, с площ 389 кв. м., НТП „Ниско застрояване” по КККР на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 91

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 78171.501.805, с площ 329 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП „Ниско застрояване”, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 90

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1992, с площ 1114 кв.м., кв. 128 по плана на гр. Съединение

Решение № 89

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ I-8 и УПИ ХIV-9, и двата в кв. 9 по плана на гр. Съединение, квартал Точиларци

Решение № 88

Процедура за подбор на проекти с единен краен срок, ВGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“ по Оперативна програма „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“

Решение № 87

Завишаване броя на децата в детска градина „Авлига”, с. Голям Чардак и детска градина „Светлина”, с. Царимир над максималния брой във всички възрастови групи

Решение № 86

Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на територията на Община Съединение

Решение № 85

Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги на територията на Община Съединение

Решение № 84

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно