ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 41

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№ 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Съединение

Решение № 40

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 51305.501.954, с площ 785 кв. м., вид територия: Урбанизирана, НТП „Ниско застрояване”, по КККР на с. Неделево, общ. Съединение. ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Кмет на Община Съединение

Решение № 39

Промяна на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Съединение за 2021г.

Решение № 38

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет- Съединение

Решение № 37

Приемане на План за интегрирано развитие на Община Съединение за периода 2021-2027г.

Решение № 36

Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците на Община Съединение за периода 2021 – 2027 г.

Решение № 35

Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на Община Съединение за периода 2021 – 2027 г.

Решение № 34

Утвърждаване състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Решение № 33

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, изменено с Решение №29 от 22.04.2021г., прието с Протокол №5, в частта по т. V, Приложение 6

Решение № 32

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец ноември 2020г. до месец април 2021г. включително

Решение № 31

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2020г. до 01.05.2021 г.

Решение № 30

Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 29

Изменение на Решение № 20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение

Решение № 28

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – общинска собственост, находящи се на територията на Община Съединение, чрез предоставянето им под наем

Решение № 27

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ У-общ., с площ 705 кв. м., квартал 135А, по регулационен план на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 26

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 372, с площ 567 кв. м., квартал 26 по плана на с. Любен, общ. Съединение.

Решение № 25

Предоставяне на права за разполагане на рекламни елементи в недвижими имоти – общинска собственост

Решение № 24

Ползване на средствата, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2020г.

Решение № 23

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Съединение с планов период 2021г.

Решение № 22

Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2021г.