РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 5

Приемане на План за действие на Община Съединение в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023г.

Решение № 4

Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги

Решение № 3

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2021 г.

Решение № 2

Предложение за допускане изработването на проект за частично изменение на ОУП и на предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението за ПИ 51305.8.11 по КК на с. Неделево, Община Съединение

Решение № 1

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2021г.

Решение № 107

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ V – административна сграда, кв. 33 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, ведно с изградените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 304 кв. м., с тавански и избени помещения, и масивна сграда – гаражи, със застроена площ 150 кв. м., за нуждите на Участък Съединение при РУ – Труд към Областна дирекция на МВР – Пловдив

Решение № 106

Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 78171.75.1, НТП „Пасище”, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, и за учредяване на ограничени вещни права – сервитут и право на строеж в същия имот и разрешаване изработването на ПУП-ПП и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ

Решение № 105

Промяна вида собственост на недвижими имоти – общинска собственост, намиращи се в квартал 132 по регулационен план на гр. Съединение, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 104

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, сключен на 24.11.2021г., между Община Съединение, Теодор Георгиев Костадинов, Николина Димитрова Нихтянова, Христина Димова Мутева и Елена Христева Николова

Решение № 103

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт

Решение № 102

I. Приемане план – сметка за приходите и разходите събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2022 година II. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година на граждани и фирми в община Съединение

Решение № 101

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец май 2021г. до месец октомври 2021г. включително

Решение № 100

1.Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т.1, Приложение 2 2.Осигуряване на средства за газификация на масивна сграда – училище, със ЗП 732 кв.м., находяща се в УПИ II – училище, квартал 66 по плана на гр. Съединение, в която се помещава НУ „Любен Каравелов” – гр. Съединение

Решение № 99

Искане на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив за предоставяне на имоти с НТП полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 год. в землища на територията на Община Съединение

Решение № 98

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 70528.47.164, 70528.47.165, 70528.47.171, 70528.47.102, 70528.47.103 и 70528.47.172, по Кадастралната карта на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията

Решение № 97

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение № 96

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2022 година на територията на Община Съединение

Решение № 95

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2021 г. до 01.11.2021 г.

Решение № 94

Изменение на Решение №20 от 12.03.2021г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. VI, 1.Футболни клубове, 2.ФК „Спортист” с. Голям Чардак

Решение № 93

Кандидатстване на Община Съединение с проектно предложение: „Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“, с. Голям Чардак, Община Съединение“ по процедура BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана по оперативна програма „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.