РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 36

Изменение на Решение №17 от 28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта на Приложение 1 и допълва в Приложение 3, Функция VII – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, Дейност 714 – Спортни бази за спорт на всички нова т.2 – Закупуване на тракторна косачка STIHL RT 6127.1 ZL

Решение № 35

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 01.05.2022г.

Решение № 34

Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Община Съединение по „Патронажна грижа + в Община Съединение“ № BG05M9OP001-6.002 -0093-С01, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-6.002 -0093- С01 и Допълнително споразумение № 01 от 11.05.2022г. по процедура BG05М9OР001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение № 33

Определяне на представител за Община Съединение и неговото участие в комисия по изработване на областна аптечна карта

Решение № 32

Учредяване право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XLVIII – стопански и обслужващи дейности, квартал 132 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 31

Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижими имоти – общинска собственост, всички с НТП „пасище”, находящи се в землищата на с. Малък чардак (46944.107.102) и с. Царимир (ПИ № 78171.50.4 и ПИ № 78171.79.59), за други земеделски нужди

Решение № 30

: Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи 320/1020 идеални части от УПИ III-3, квартал 11, по плана на гр. Съединение, кв. Точиларци, общ. Съединение и 440/1240 идеални части от УПИ IV-3, квартал 11 по плана на гр. Съединение, кв. Точиларци, общ. Съединение, чрез прекратяване на съсобственост

Решение № 29

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, представляващи УПИ XVII-1465 и УПИ XVIII-1465, и двата в квартал 117 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 28

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, сключен на 15.03.2022г., между Община Съединение, Красимира Георгиева Шуманска, Чунка Георгиева Шуманска и Стоянка Георгиева Котенова

Решение № 27

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 26

Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2022г.

Решение № 25

Предоставяне на отчети от читалищата на територията на Община Съединение за осъществените от тях мероприятия в изпълнение на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2021 година

Решение № 24

Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Съединение за периода 2021-2026г., както и Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Съединение през текущата 2022 г.

Решение № 23

Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Съединение за периода 2021 – 2023г.

Решение № 22

Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Съединение, председателя на Общински съвет – Съединение и на кметовете на кметства към Община Съединение

Решение № 21

Промяна на адреса на сграда на НУ „Любен Каравелов“, гр. Съединение, чрез включване на втори адрес в с. Царимир

Решение № 20

Определяне на представител за Община Съединение и неговото участие в комисия по изработване на областна здравна карта

Решение № 19

Определяне на сума за разходи на общинския съветник във връзка с работата му в Общински съвет – Съединение

Решение № 18

Прекратяване дейността на временна комисия за изработване на проект за промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/, определена с Решение №7, взето с Протокол № 3/24.02.2022г.