РЕШЕНИЯ и Протоколи

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 74

Допълване на списъка с пътуващи учители за учебната 2022/2023 година, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата си и обратно

Решение № 73

Предоставяне на фургон за жилищни нужди

Решение № 72

Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Съединение в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност

Решение № 71

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност – „Спортни бази, спорт за всички“ – 2714

Решение № 70

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност – Дейност „Общинска администрация“ 2122

Решение № 69

Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от Закона за устройство на територията

Решение № 68

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Съединение за 2022г.

Решение № 67

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност – Други дейности по вътрешната сигурност 1239

Решение № 66

Одобряване на допълнителна субсидия в размер на 5100 лв. за ФК „Гигант“ гр. Съединение и отпускане на останалите 50% от гласуваната субсидия за ФК с Решение №17, взето с Протокол №5 от 28.04.2022г. на Общински съвет – Съединение

Решение № 65

Допълване на списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата си и обратно

Решение № 64

Завишаване броя на децата в детските градини и яслени групи на територията на Община Съединение над максималния брой във всички възрастови групи за учебната 2022/2023 г.

Решение № 63

Осигуряване на средства в размер на 11 330 лв. за направа на ударопоглъщаща настилка на спортната площадка в двора на „Комплекс за образование“ в УПИ VII, за дневен детски дом, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив

Решение № 62

Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 61

Отмяна на Решение №55, взето на редовно заседание с Протокол №8 от 26.07.2022г. на Общински съвет – Съединение

Решение № 60

Отмяна на Решение №50, взето на редовно заседание с Протокол №8 от 26.07.2022г. на Общински съвет – Съединение

Решение № 59

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 58

Предоставяне на парични награди на изявени деца и ученици

Решение № 57

Одобряване на проект Подробен устройствен план (ПУП)-Парцеларен план (ПП) за обект: „АГРС „Граф Игнатиево“, газопроводно отклонение (ГО) и кранов възел (КВ) в землището на с. Царимир с ЕКАТТЕ 78171, общ. Съединение, обл. Пловдив

Решение № 56

Увеличаване на средства за обект „Основен ремонт на покрива на масивната сграда в УПИ II – търговия, кв. 32 по плана на с. Малък Чардак, Община Съединение“

Решение № 55

Завишаване броя на децата в детските градини и яслени групи на територията на Община Съединение над максималния брой във всички възрастови групи за учебната 2022/2023 г.