РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 45

Учредяване право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI – общ., квартал 135А по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, за жилищно застрояване

Решение № 44

Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII – общ., с площ 1421 кв. м., УПИ X – общ., с площ 961 кв. м., УПИ XI – общ., с площ 986 кв. м. и УПИ XII – общ., с площ 1040 кв. м., всички в квартал 28 по плана на с. Малък чардак, общ. Съединение

Решение № 43

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-търговска и обществено обслужваща дейност, с площ 634 кв.м., квартал 16 по плана на с. Церетелево, общ. Съединение, на собственик на сграда, построена в него

Решение № 42

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за ЕЛ. ТРАСЕ от ПИ с ИД 15970.19.169 до Поземлен Имот с ИД 15970.4.802 по КК на село Голям Чардак, община Съединение, обл. Пловдив и приложената към него графична част и одобряване на Задание за проектиране на ПУП- ПП

Решение № 41

Допълване на списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата си и обратно – Приложение 7

Решение № 40

Промяна цената на хранодена в ДГ с ЯГ „8-ми март“ гр. Съединение, ДГ „Авлига“ с. Голям Чардак и ДГ „Светлина“ с. Царимир

Решение № 39

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 38

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 37

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 36

Изменение на Решение №17 от 28.04.2022г., прието с Протокол №5 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта на Приложение 1 и допълва в Приложение 3, Функция VII – Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, Дейност 714 – Спортни бази за спорт на всички нова т.2 – Закупуване на тракторна косачка STIHL RT 6127.1 ZL

Решение № 35

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 01.05.2022г.

Решение № 34

Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Община Съединение по „Патронажна грижа + в Община Съединение“ № BG05M9OP001-6.002 -0093-С01, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-6.002 -0093- С01 и Допълнително споразумение № 01 от 11.05.2022г. по процедура BG05М9OР001-6.004 „Патронажна грижа + – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Решение № 33

Определяне на представител за Община Съединение и неговото участие в комисия по изработване на областна аптечна карта

Решение № 32

Учредяване право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XLVIII – стопански и обслужващи дейности, квартал 132 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 31

Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на недвижими имоти – общинска собственост, всички с НТП „пасище”, находящи се в землищата на с. Малък чардак (46944.107.102) и с. Царимир (ПИ № 78171.50.4 и ПИ № 78171.79.59), за други земеделски нужди

Решение № 30

: Разпореждане с имоти – общинска собственост, представляващи 320/1020 идеални части от УПИ III-3, квартал 11, по плана на гр. Съединение, кв. Точиларци, общ. Съединение и 440/1240 идеални части от УПИ IV-3, квартал 11 по плана на гр. Съединение, кв. Точиларци, общ. Съединение, чрез прекратяване на съсобственост

Решение № 29

Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС, представляващи УПИ XVII-1465 и УПИ XVIII-1465, и двата в квартал 117 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 28

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, сключен на 15.03.2022г., между Община Съединение, Красимира Георгиева Шуманска, Чунка Георгиева Шуманска и Стоянка Георгиева Котенова

Решение № 27

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 26

Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2022г.