РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 96

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт

Решение № 95

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2022г. до 01.11.2022г.

Решение № 94

Искане от секретаря на НЧ „Напредък – 1927” – с. Любен за предоставяне на земя от ОПФ

Решение № 93

Предоставяне на права за разполагане на рекламни елементи в недвижим имот – общинска собственост

Решение № 92

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 319, с площ 1056 кв. м., в квартал 42 по плана на с. Любен, общ. Съединение

Решение № 91

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII – за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинствата, с площ 500 кв. м., квартал 160 по действащия регулационен план на гр. Съединение, общ. Съединение

Решение № 90

Промяна вида собственост на недвижими имоти – общинска собственост, представляващи имоти с идентификатори 78392.42.386 и 78392.42.782, и двата находящи се в землището на с. Церетелево, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 89

Отдаване под наем на част от покривното, подпокривното пространство и терасата на двуетажна масивна сграда – Културен дом, находяща се в УПИ V – културен дом и озеленяване, кв. 15 по плана на с. Церетелево, общ. Съединение, където е разположено телекомуникационно оборудване

Решение № 88

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя и одобряване на предложение за смяна на предназначението съгласно Закона за устройство на територията

Решение № 87

: Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя и одобряване на предложение за смяна на предназначението съгласно Закона за устройство на територията

Решение № 86

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 85

Разходване на предоставени допълнителни трансфери с Постановление № 326 на Министерски съвет от 2021г.

Решение № 84

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно

Решение № 83

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жители на Община Съединение.

Решение № 82

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Съединение с проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура В0058РРК.002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2021-2027, Приоритет 2 «Социално включване и равни възможности»

Решение № 81

Създаване на Наблюдателна комисия при Общински съвет – Съединение

Решение № 80

Осигуряване на допълнително съфинансиране на Договор за инженеринг №91/26.10.2020г., сключен между Община Съединение и „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с който е възложено изпълнението на инженеринг на обект: „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Съединение и Община Стамболийски на територията на Община Съединение“

Решение № 79

Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Съединение за 2021г.

Решение № 78

Учредяване право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII – 117, квартал 15 по плана на с. Правище, общ. Съединение, за жилищно застрояване

Решение № 77

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност