ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 14

Осигуряване на финансови средства за ремонт по изисквания за получаване на Сертификат за „Пожарна безопасност” в част от сградата, в която се намира ДГ „Светлина”, с. Царимир.

Решение № 13

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя за поземлен имот с идентификатор 46944.100.65, местност „Минчов кладенец“, по Кадастралната карта на с. Малък чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията

Решение № 12

Приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Съединение и План за действие

Решение № 11

Приемане на Общинска стратегия за интегриране на ромите в Община Съединение за периода 2021-2030г.

Решение № 10

Одобряване на проект за Подробен устройствен (ПУП) – Парцеларен (ПП) план за обект: „Проектиране и изграждане на независимо електрозахранване на отдалечен обект ДПРМП“ в землището на с. Малък Чардак, Община Съединение, Обл. Пловдив

Решение № 9

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот – общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 51305.24.22,, с НТП „За друг вид отпадъци” по КККР на с. Неделево, общ. Съединение, в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД

Решение № 8

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2022/2023г.

Решение № 7

Избор на временна комисия за изработване на проект за промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 6

Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Съединение за 2022г.

Решение № 5

Приемане на План за действие на Община Съединение в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023г.

Решение № 4

Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги

Решение № 3

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2021 г.

Решение № 2

Предложение за допускане изработването на проект за частично изменение на ОУП и на предложение за изработване на ПУП-ПРЗ за смяна на предназначението за ПИ 51305.8.11 по КК на с. Неделево, Община Съединение

Решение № 1

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2021г.

Решение № 107

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост, представляващ УПИ V – административна сграда, кв. 33 по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, ведно с изградените в него двуетажна масивна сграда със застроена площ 304 кв. м., с тавански и избени помещения, и масивна сграда – гаражи, със застроена площ 150 кв. м., за нуждите на Участък Съединение при РУ – Труд към Областна дирекция на МВР – Пловдив

Решение № 106

Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 78171.75.1, НТП „Пасище”, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, и за учредяване на ограничени вещни права – сервитут и право на строеж в същия имот и разрешаване изработването на ПУП-ПП и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ

Решение № 105

Промяна вида собственост на недвижими имоти – общинска собственост, намиращи се в квартал 132 по регулационен план на гр. Съединение, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 104

Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, сключен на 24.11.2021г., между Община Съединение, Теодор Георгиев Костадинов, Николина Димитрова Нихтянова, Христина Димова Мутева и Елена Христева Николова

Решение № 103

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт

Решение № 102

I. Приемане план – сметка за приходите и разходите събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2022 година II. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година на граждани и фирми в община Съединение