РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 48

Прекратяване дейността на временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/

Решение № 47

Одобряване на схема за разполагане на преместваем обект в общински имот

Решение № 46

Одобряване на схема за разполагане на преместваем обект в общински имот

Решение № 45

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 46944.501.386, с площ 1009 кв. м., НТП: Ниско застрояване (до 10м.), по КККР на с. Малък чардак, общ. Съединение, на собственик на сгради, построени в него

Решение № 44

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 78171.501.666, с площ 355 кв. м., с НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)”, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 43

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 70528.501.3201, с площ 801 кв. м., с НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)”, по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, с адрес: ул. „Клокотница“ № 5а

Решение № 42

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 78171.501.749, с площ 1091 кв. м., с НТП „Ниско застрояване (до 10 м.)”, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 41

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 15970.131.132, с площ 189 кв. м., с НТП „Изоставена орна земя”, няходящ се в местността „Елътица” по КККР на с. Голям чардак, общ. Съединение

Решение № 40

Откриване на процедура за възлагане на автобусни превози по линии от утвърдената Областна транспортна схема от квотата на Община Съединение

Решение № 39

Приемане на Общинска програма за закрила на детето в Община Съединение за 2024 г.

Решение № 38

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет – Съединение/

Решение № 37

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имот – общинска собственост, представляващ терен с площ 6 000 кв. м., намиращ се в югозападната част на поземлен имот с идентификатор 70528.501.3259, с НТП Стадион, по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение, за срок от 10 (десет) години, в полза на Сдружение „Български футболен съюз“ (БФС), ЕИК 000692965, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, ул. „Витошко лале” № 18, за създаване на футболно игрище с обновено тревно покритие

Решение № 36

Даване на съгласие за разделянето на ПИ с идентификатор 78171.50.4, с площ 79598 кв. м., НТП „Пасище“, находящ се в местността „Кошут тепе“ по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, и обособяването на два нови имота от него

Решение № 35

Одобряване на споразумение между oбщина Съединение и община Калояново за съвместно кандидатстване с проектно предложение във връзка с изпълнението на проект „Основен ремонт на път PDV-2341, в участъка от границата между Община Съединение и Община Калояново, до Републикански път II-64, на територията на Община Калояново“

Решение № 34

Определяне на представител на Община Съединение в заседания на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Решение № 33

1.Прехвърляне на обект: дейност 2619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие, т. 1- „Реконструкция и основен ремонт на шадравана на площада в гр. Съединение“ от Приложение 3, в Приложение 4, гр. Съединение, като се създава нова т. 9 „Текущ ремонт на шадравана на площада в гр. Съединение“, на обща стойност 154 064 лв. – собствени средства на общината 2.Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи съгласно чл. 57 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 год., в трансфер за други целеви разходи, в размер на 75 000 лева

Решение № 32

Допълване на списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата си и обратно – Приложение 7

Решение № 31

Продължаване срока на предоставяне на здравно-социални услуги и на възлагане на услугата „Грижа в дома” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) на Община Съединение по проект „Грижа в дома в Община Съединение“ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С02, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002 – 2.001 – 0091 – С02 по процедура BG05SFPR002 – 2.001 „Грижа в дома“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Решение № 30

Кандидатстване по Процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 2/, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Решение № 29

Отпускане на фургон за живеене