РЕШЕНИЯ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 28

Приемане на бюджета на oбщина Съединение за 2024г.

Решение № 27

Предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ общинска собственост, за нуждите на Участък Съединение при РУ – Труд към Областна дирекция на МВР – Пловдив

Решение № 26

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в oбщина Съединение и обратно

Решение № 25

Избор на временна комисия за изработване на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

Решение № 24

Кандидатстване на Oбщина Съединение по проект „Красива България” 2024 година

Решение № 23

Управление на част от имот – публична общинска собственост

Решение № 22

Даване на съгласие за участие на Община Съединение в Сдружение с нестопанска цел ‘Фонд за развитие на Летище Пловдив – Южната врата на България’

Решение № 21

Одобряване на схема за разполагане на преместваем обект в общински имот

Решение № 20

Определяне на представител на Общински съвет – Съединение в Областния съвет за развитие на област Пловдив

Решение № 19

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на пътен достъп с твърда настилка от улица „Севастопол“ до площадката на автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Граф Игнатиево“ в поземлен имот с ИД 78171.75.1 по Кадастралната карта на село Царимир, община Съединение, обл. Пловдив и приложената към него графична част и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП

Решение № 18

1.Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за кабелна линия 20 kV от съществуващ ВЕЛ 20 kV в ПИ с ИД 70528.106.419 до ПИ с ИД 70528.123.426 по кадастралната карта на град Съединение, община Съединение, обл. Пловдив и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП 2.Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за довеждащ колектор PEHD DN110 до ПИ 70528.123.426 по кадастралната карта на град Съединение, община Съединение, обл. Пловдив и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП 3.Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за довеждащ водопровод PEHD DN90 до ПИ 70528.123.426 по кадастралната карта на град Съединение, община Съединение, обл. Пловдив и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП

Решение № 17

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 16

Ползване на част от натрупаните средства, представляващи месечни обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2024г.

Решение № 15

Ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 14

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост, представляващ 4 /четири/ броя стаи с № 14, 15, 16 и 18 с обща площ от 66,20 кв. м., и стая с площ от 15,40 кв.м., намираща се пред Ритуална зала, всички находящи се на първи етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Съединение, за нуждите на Общинска служба „Земеделие” – гр. Съединение към Областна дирекция „Земеделие” – гр. Пловдив

Решение № 13

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2024/2025г.

Решение № 12

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Съединение за мандат 2023 – 2027 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Съединение за 2024 г.

Решение № 11

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2023г.

Решение № 10

Отпускане на средства от бюджета на Община Съединение за авансово финансиране на плащания на разходи по Проект „Топъл обяд в община Съединение“, по програма „Храни и основно материално подпомагане“, BG05SFPR003-1.001-0230- C01

Решение № 9

Одобряване на партньорство на община Съединение с Агенция за социално подпомагане по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021- 2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002 – 2.006