гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

22.06.2024 00:02

Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

български земеделски народен съюз

Величка Кирова

Гергана Благинова

Петко Аргилашки

Вълка Илинчева

Пп ГЕРБ

Иван Карабелов

Станьо Синекчийски

Petia_Iovcheva_DSC06817

Петя Йовчева

ПАРТИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ

Даниел Кацарски

Станка Стоицова -
Чушкова

Стоил Влашки

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - (КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, ПП „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“, ПП „МИР“)

Траян Йончев

Светлана Манчева

Линка Чергарова

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЪЕДИНЕНИЕ

Състав на постоянните комисии:

Постоянна комисия по икономика, финанси, кредити, евроинтеграция, териториално и селищно устройство, благоустройство, бедствия и аварии, комунална дейност и екология

Постоянна комисия по социална политика, социална дейност, вероизповедания, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки дейности, транспорт и здравеопазване, законност и обществен ред, установяване и предотвратяване на конфликт на интереси

Обща информация

Общинският съвет е орган на местното самоуправление. Той се избира пряко от населението в общината за срок от четири години. По същество той е колективен орган и се състои от избраните общински съветници.

Броят на общинските съветници се определя, както следва:

1. при население на общината до 5000 души – 11 съветници;
2. при население на общината до 10 000 души – 13 съветници;
3. при население на общината до 20 000 души – 17 съветници;
4. при население на общината до 30 000 души – 21 съветници;
5. при население на общината до 50 000 души – 29 съветници;
6. при население на общината до 75 000 души – 33 съветници;
7. при население на общината до 100 000 души – 37 съветници;
8. при население на общината до 160 000 души – 41 съветници;
9. при население на общината над 160 000 души – 51 съветници;
10. за Столичната община – 61 съветници.

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината, може да приема наредби, решения, инструкции и правилници, които установяват местни регламенти и са задължителни за спазване от всички в общината.

Общинският съвет сам определя своята вътрешна структура – брой, наименование и състав на постоянните комисии. Той може да създава и временни комисии. Комисиите включват определени общински съветници.

Общинският съвет:


1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;


2.Одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;

3. Избира и освобождава председателя на общинския съвет;


4. Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;


6. Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;


7. Определя размера на местните такси;


8. Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;


9. Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;


10. Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;


11. Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;


12. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;


13. Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;


14. Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;


15. Приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;


16. Създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон;


17. Прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;


18. Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;


19. Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на райони и кметства по въпроси от своята компетентност;


20. Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;


21. Одобрява символ и печат на общината;


22. Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;


23. Решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;


24. Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

25. Определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на съответната община.

В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общинският съвет може да избира обществен посредник. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет от общинския съвет. Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се обнародват в „Държавен вестник“, когато това е предвидено със закон.

Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасово работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане.

Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:


1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.

Общинският съвет избира от своя състав председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

Председателят на съвета:
1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
6. представлява съвета пред външни лица и организации.

Заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места. Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в правилник.

За всяко заседание на общинския съвет се води протокол. Съветниците имат право в седемдневен срок от деня на заседанието да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от съвета на следващото заседание.

           Общинският съвет няма самостоятелен щат. Неговата дейност се подпомага и осигурява от общинската администрация. В структурата на общинската администрация се създава звено, което подпомага и осигурява работата на общинския съвет. Служителите в звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.