наредби и правилници

Документ
Дата
Сваляне

НАРЕДБА ЗА ЕДИНЕН РЕЖИМ ЗА ЗОНИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА СТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ИЛИ ТЪРГ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТОЯНИЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Съединение

С ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО