гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

22.06.2024 00:01

АРХИВ

Архив - РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 19 – 2020

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 18 – 2020

Разрешаване изработване на проект за частична промяна на ОУП за имоти УПИ с номера XIV – общ., VII – стоп. дейности и II — стоп. дейности, кв. 161 по плана на гр. Съединение

Решение № 17 – 2020

Ново обсъждане на Решение №15, взето с Протокол №4 на редовно заседание на ОбС – Съединение, проведено на 12.02.2020г., в частта му по т. XX. 1, т.ХХ. 1.1., т.ХХ. 1.2., т.ХХ. 1.3. и т.ХХ. 1.4.

Решение № 16 – 2020

Определяне на представители от Общински съвет – Съединение в Комисия за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ от бюджета на Община Съединение

Решение № 14 – 2020

Определяне на пасищата, мерите и ливадите на територията на община Съединение за общо и индивидуално ползване и на наемна цена за ползването им, считано от стопанската 2020/2021г.

Решение № 13 – 2020

Изменение на Решение №4, взето с протокол №3/27.01.2020г. на Общински Съвет – Съединение, за Приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Решение №12 – 2020

Приемане на решение за одобряване на нови печати за входяща и изходяща кореспонденция на населените места на територията на Община Съединение

Решение № 10 – 2020

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Съединение за мандат 2019 – 2023 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Съединение за 2020 г.

Решение № 9 – 2020

Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект, в УПИ IX- Зеленина и КОО, кв. 42 по плана на гр. Съединение.

Решение № 8 – 2020

Одобряване на годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Съединение за 2020 г.

Решение № 7 – 2020

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение за 2019г.

Решение № 6 – 2020

Прекратяване дейността на временната комисия, създадена с Решение № 83/21.11.2019г. на Общински Съвет – Съединение за изработване на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация.

Решение № 5 – 2020

Промени в броя и състава на постоянните комисии към Общински съвет – Съединение. Наименование на постоянните комисии. Численост на постоянните комисии. Състав на постоянните комисии. Избор на Председатели на постоянните комисии

Решение № 4 – 2020

Приемане на промени в Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация

Решение № 3 – 2020

Членство на председателя на ОбС – Съединение в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.

Решение № 2 – 2020

ОДОБРЯВАНЕ на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен тан (ПУП-ПП) за Водопровод от съществуващ уличен водопровод в южния край на село Неделево до ПИ 51305.24.22, местността „Шойкова могила” по КК на с. Неделево, придружен от Схема по част: „Водоснабдяване и канализация“

Решение № 11

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 096148 в местността „Събев дъб” по КВС на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив и одобряване на задание по чл. 125 от Зкона за устройство на територията (ЗУТ)

Решение №1 – 2020

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за Водопровод от съществуващ уличен водопровод в южния край на село Неделево до ПИ 51305.24.22, за който е отреден УПИ 1-024022, компостираща инсталация за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци в местността „Шойкова могила” по КК на е. Неделев

АРХИВ 2019

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2018

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2017

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2016

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2015

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2014

РЕШЕНИЯ НЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2012 – 2013

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2011

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2010

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2009

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АРХИВ 2008

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ