гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

23.07.2024 10:28

АРХИВ

Архив - РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 49 – 2020

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 48 – 2020

Предоставянето на доклади от читалищата на територията на Община Съединение за осъществените от тях мероприятия в изпълнение на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2019 година

Решение № 47 – 2020

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Съединение, приети на заседания в периода месец ноември 2019 г. до месец април 2020 г., включително

Решение № 46 – 2020

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Съединение и неговите комисии за периода от 06.11.2019г. до 01.05.2020г.

Решение № 45 – 2020

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – общинска собственост, находящи се на територията на община Съединение, чрез предоставянето им под наем

Решение № 44 – 2020

Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовири – общинска собственост, находящи се на територията на Община Съединение

Решение № 43 – 2020

Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ XXIV-398, кв. 21 по плана на гр. Съединение

Решение № 42 – 2020

Промяна вида собственост на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 78171.200.11, с площ 314 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект”, по КККР на ц. Царимир, общ. Съединение, от „публична” в „частна” общинска собственост

Решение № 41 – 2020

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот № 096148 в местността „Събев дъб” по КВС на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Решение № 40 – 2020

Изменение на Решение №15 от 12.02.2020г., прието е Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. III, Приложение 4

Решение № 39 – 2020

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и други международни програми

Решение № 38 – 2020

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Съединение с планов период 2021г.

Решение № 37 – 2020

Приемане па Общинска програма за закрила на детето 2020г.

Решение № 36 – 2020

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Съединение /приета с Решение № 167/18.02.2013г., взето с Протокол № 23 на Общински съвет – Съединение/

Решение № 35 – 2020

Прекратяване членството на Община Съединение в Асоциацията на общините от Южен централен район „Хебър”

Решение № 34 – 2020

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жители на Община Съединение

Решение № 33 – 2020

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жители на Община Съединение

Решение № 32 – 2020

Упълномощаване на Кмета на Община Съединение за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите – Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект № BG16M10P002-2.005-0012-С01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“

Решение № 31 – 2020

Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: площ от 22 кв. м. от покривно пространство на сграда с идентификатор 78171.501.302.4, находяща се в поземлен имот е идентификатор 78171.501.302 по кадастрална карта на с. Царимир, общ. Съединение, и 7 кв. м. от същия имот, находящи се в непосредствена близост до североизточната страна на сградата, където е разположено телекомуникационно оборудване на „Теленор България” ЕАД

Решение № 30 – 2020

Изменение на Решение № 89/19.12.2019г. на Общински съвет Съединение, взето с Протокол № 17, във връзка с отдаване под наем на част от покривното и подпокривното пространство от сградата на Общинска администрация – гр. Съединение, където е разположено телекомуникационно оборудване на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД.

Решение № 29 – 2020

Изразяване на предварително съгласие за разпореждане с недвижими имоти частна общинска собственост по реда на чл.22а от Закона за насърчаване на инвестициите

Решение № 28 – 2020

Разрешаване изработване на проект за частична промяна на ОУП за имоти с номера 016076, 016077, 016078, 016079, 016080, 0160105, 0160131, Местност

Решение № 27 – 2020

Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за Подземен оптичен кабел от същ. стълб на ул. „Захари Стоянов“, с. Голям Чардак до същ. стълб пред ПИ 78171.501.444, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив и приложената към него графична част и одобряване на Задание за проектиране на ПУП-ПП

Решение № 26 – 2020

Одобряване на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на път за осигуряване на транспортен достъп на обект: „Сервиз за ремонт на тежкотоварни и лекотоварни МПС“ в ПИ 117113 (УПИ 117113, сервиз за ремонт на тежкотоварни и лекотоварни МПС по КВС на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив) по път Ш-6062 Съединение – Пищигово при км. 15+550 в ляво“.

Решение № 25 – 2020

Кандидатстване с проектно предложение пред Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Решение № 24 – 2020

Изменение на Решение №15 от 12.02.2020г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т.Ш, Приложение 4

Решение № 23 – 2020

Приемане на решение за намаляване щата на клуба на пенсионера с 0,5 бройка за село Найден Герово

Решение № 22 – 2020

Приемане на решение за изменение на Вътрешните правила за работа на комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна финансова помощ по бюджета на Община Съединение

Решение № 21 – 2020

Утвърждаване състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата

Решение № 20 – 2020

Отпускане на финансова подкрепа от бюджета на Община Съединение