гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

21.06.2024 23:36

АРХИВ

Архив - РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 79 – 2020

Приемане на Дългосрочна програма на Община Съединение за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2030 г.

Решение № 78 – 2020

Приемане на Краткосрочна програма на Община Съединение за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2023г.

Решение № 77 – 2020

Прехвърляне на средства заложени в бюджет 2020г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност

Решение № 76 – 2020

Приемане на решение за упълномощаване на Кмета на Община Съединение за издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ВG06RDNP001 -7.004-0021-С01 от 09.05.2019г. по Подмярка „7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020г. за проект: № ВG06RDNP001-7.004-0021 е наименование на проекта: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” №4 и ул. „Хан Крум” № За, гр. Съединение, област Пловдив”, сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Съединение

Решение № 75 – 2020

Предоставяне право на ползване на вещи – общинска собственост

Решение № 74 – 2020

Допълване на списъка с пътуващите педегогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в община Съединение и обратно.

Решение № 73 – 2020

Даване на съгласие за сключване на тристранно споразумение по чл. 80, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020г.

Решение № 72 – 2020

Приемане на решение за осигуряване на средства за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средствата от ЕС и други международни програми.

Решение № 71 – 2020

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Съединение, приета с Решение № 168 от 18.03.2013г. на Общински съвет Съединение

Решение № 70 – 2020

Отмяна на Решение № 64, взето с Протокол №11 от 31 08 2020г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет Съединение

Решение № 69 – 2020

Избор на временна комисия за изработване на проект за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 68 – 2020

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Съединение /Приета с Решение № 298/19.08.2014г. на Общински съвет Съединение/

Решение № 67 – 2020

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Съединение /Приета с Решение № 96, взето с Протокол от 25.07.2008г./

Решение № 66 – 2020

Промяна на Правилата за работа на комисията за разглеждане на заявленията за получаване на еднократна, безвъзмездна финансова помощ на жители на Община Съединение от бюджета на Община Съединение

Решение № 65 – 2020

Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от Община Съединение

Решение № 64 – 2020

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет Съединение

Решение № 63 – 2020

Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот – общинска собственост, представляващ помещение с площ 25 кв. м., намиращо се в масивна сграда със застроена площ 204 кв. м., построена в УПИ XIV – Търговия, кв. 7 по плана на с. Найден Герово, общ. Съединение, за нуждите на Народно читалище „Христо Ботев 1930” – с. Найден Герово

Решение № 62 – 2020

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жители на Община Съединение

Решение № 61 – 2020

Проект за частична промяна на ОУП за имоти УПИ с номера XIV – общ., VII – стоп. дейности и II – стоп. дейности, кв.161 по плана на гр. Съединение, съгл. чл. 134, ал. 3 от ЗУТ

Решение № 60 – 2020

Одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за Подземен оптичен кабел от същ. стълб на ул. „Захари Стоянов“, с. Голям Чардак до същ. стълб пред ПИ 78171.501.444, с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив и приложената към него графична част

Решение № 59 – 2020

Допълване на списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата си и обратно – Приложение 8

Решение № 58 – 2020

Приемане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Съединение за 2019 г.

Решение № 57 – 2020

Приемане на Отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет Съединение за последното шестмесечие 01.01.2020г.- 30.06.2020г.

Решение № 56 – 2020

Искане от Йонка Челебийска – Секретар на НЧ 1927” -с. Малък Чардак за предоставяне на земя от ОПФ

Решение № 55 – 2020

Вземане на решение за прилагане на влязъл в сила неприложен регулационен план, одобрен със Заповед № 264/1996г., за недвижим имот представляващ УПИ VII -341, квартал 19 по ПЗР на с. Правище, общ. Съединение, чрез продажба на 876/1536 и.ч., които са част от УПИ VII -341, целият с площ 1536 кв.м. квартал 19 по ПЗР на с. Правище, общ. Съединение

Решение № 54 – 2020

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ ПИ № 78171.200.11, с площ 314 кв.м., НТП „За друг внд производствен складов обект , местност „Кошут тепе” по КК и КР на с. Царимир, общ. Съединение

Решение № 53 – 2020

Вземане на решение за прилагане на влязъл в сила неприложен регулационен план, одобрен със Заповед № 41/1989г„ за недвижим имот представляващ УПИ Х-535, квартал 41 по ПЗР на е. Голям чардак, общ. Съединение’ чрез продажба на 21/800 и.ч., които са част от УПИ Х-535, целият с площ 800 кв.м квартал 41 по ПЗР на с. Голям чардак, общ. Съединение

Решение № 52 – 2020

Приемане на Списък на средищните детски градини и училища в община Съединение за учебната 2020/2021г.

Решение № 51 – 2020

Ползване на част от натрупаните средства представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на «Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица» по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Решение № 50 – 2020

Изменение на Решение № 15 от 12.02.2020г., прието с Протокол № 4 от редовно заседание на Общински съвет Съединение, в частта по т. III, Приложение 4