гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

27.05.2024 03:26

АРХИВ

Архив - РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Документ
Дата
Сваляне

Решение № 110 – ПОСЛЕДНО РЕШИНИЕ за 2020

Отпускане на безвъзмездна финансова помощ на жител на Община Съединение

Решение № 109 – 2020

Обезпечаване провеждането на заседания от разстояние и оптимизиране на системата за безхартиен модел на работа на Общински съвет – Съединение

Решение № 108 – 2020

Създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021г.

Решение № 107 – 2020

Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири – общинска собственост, находящи се на територията на община Съединение, чрез предоставянето им под наем

Решение № 106 – 2020

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IV-522, с площ 610 кв.м., кв. 40 по плана на с. Голям чардак, общ. Съединение

Решение № 105 – 2020

Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт

Решение № 104 – 2020

I. Приемане план – сметка за приходите и разходите събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2021 година II. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 година на граждани и фирми в Община Съединение

Решение № 103 – 2020

Изменение на Решение №15 от 12.02.2020г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. III, Приложение 4.

Решение № 102 – 2020

Процедура за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1. Топъл обяд в условията на пандемията от COVID- 19” по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане

Решение № 101-2020

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение, приета с Решение №168 от 18.03.2013г. на Общински съвет- Съединение

Решение № 100 – 2020

Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2020г. до 01.11.2020г.

Решение № 99 – 2020

Разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя на поземлен имот с идентификатор №70528.124.15 в местността „Чомашки кладенец” в землището на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Решение № 98 – 2020

Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Съединение за 2021г.

Решение № 97 – 2020

Промяна на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Съединение за 2020г.

Решение № 96 – 2020

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в имот – общинска собственост, представляващ УПИ XXIV-ТП, квартал 6 по регулационен план на с. Правище, общ. Съединение, в полза на „Електроразпределение Юг” ЕАД

Решение № 95 – 2020

Искане на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив за предоставяне на имоти с НТП полски пътища и канали, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021 год. в землища на територията на община Съединение.

Решение № 94 – 2020

Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2021 година на територията на община Съединение.

Решение № 93 – 2020

Процедура за кандидатстване чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M90P001-1.096 ,ДЕТСКИ КЪТОВЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Решение № 92 – 2020

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на жители на Община Съединение

Решение № 91 – 2020

Въвеждане на задължително предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст на територията на Община Съединение

Решение № 90 – 2020

Допълване на списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в Община Съединение и обратно.

Решение № 89 – 2020

Допълване на списъка на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата си и обратно.

Решение № 88 – 2020

Предоставяне на парични награди на изявени деца и ученици.

Решение № 87 – 2020

Приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец май 2020г. до месец октомври 2020г. включително

Решение № 86 – 2020

Прекратяване дейността на временна комисия за изработване на проект за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет „Съединение“/, определена с Решение № 69, взето с Протокол № 11/31.08.2020г.

Решение № 85 – 2020

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Приет с Решение № 113/29.09.2016г., Протокол № 18 на Общински съвет „Съединение“

Решение № 84 – 2020

Даване на съгласие за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за част от улица „Сокол” от о.т. 191 до о.т. 192 по регулационния план на с. Царимир, общ. Съединение, одобрен със Заповеди № 3473 и 3474/1937г.

Решение № 82 – 2020

Увеличаване на общинската субсидия за организации с нестопанска цел с 2 000 лв. за дейност на читалищата от територията на община Съединение за 2020 година

Решение № 81 – 2020

Изменение на Решение № 15 от 12.02.2020г., прието с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет – Съединение, в частта по т. III, Приложение 4

Решение № 80 – 2020

Приемане на Вътрешни правила за прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси