гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

23.07.2024 12:29

Акценти от тринадесетото и последно заседание на Общински съвет – Съединение за 2022г. проведено на 16.12.2022г.

Тринадесетото заседание на Общински съвет – Съединение започна с приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в периода месец юни 2022г. до месец ноември 2022г. включително.

С решение № 113 Общински съвет Съединение даде своето съгласие Община Съединение да реализира предоставянето на топъл обяд като местна дейност с финансовата подкрепа на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

С решение № 114 на Общински съвет – Съединение бе одобрено прехвърлянето на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

Общински съвет – Съединение одобри предварителен договор по чл. 15, ал.3 от ЗУТ, сключен на 07.12.2022г., между Община Съединение и „Аладин фуудс” ООД и даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXIV – производствена и складова дейност, кв. 129а по плана на гр. Съединение и река „Потока” с решение № 115 от 16.12.2023 г.

С решение № 116 на Общински съвет – Съединение даде съгласие Община Съединение да кандидатства по реда на Условията за кандидатстване с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населените места – с. Царимир и с. Голям Чардак, община Съединение, област Пловдив“.

С решение № 117 на Общински съвет Съединение бе одобрено изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя и одобряване на предложение за смяна на предназначението съгласно Закона за устройство на територията.

С решение № 118 на Общински съвет Съединение бе приет план – сметка за приходите и разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места за 2023 година. Също така бе определен и размерът на таксата за битови отпадъци за 2023 година на граждани и фирми в Община Съединение..

С решение № 119 на Общински съвет – Съединение създава временна комисия, която да изработи проект на Наредба за символите, почетните знаци и звания на Община Съединение с численост от 5 общински съветници в състав: Председател и членове и срок на изпълнение 31.03.2023г..

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest