гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

05.12.2022 03:33

Акценти от петнадесетото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 25.11.2021г.

С представянето на отчета за дейността на Общински съвет – Съединение и неговите комисии за периода от 01.05.2021г.  до 01.11.2021г. започна петнадесетото заседание за 2021 година на местния парламент.

С решение № 96 се прие годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2022 година на територията на община Съединение.

С решение № 97 на Общински съвет Съединение се допълни списъка на пътуващите педагогически специалисти от местоживеене до учебните заведения в община Съединение и обратно.

С решения № 98 бе одобрено изработването на проект за ПУП-ПРЗ със смяна предназначението на земеделска земя за поземлени имоти с идентификатори 70528.47.164, 70528.47.165, 70528.47.171, 70528.47.102, 70528.47.103 и 70528.47.172, по Кадастралната карта на гр. Съединение, общ. Съединение, обл. Пловдив и одобряване на задание по чл. 125 от Закона за устройство на територията.

С решение № 99, Общински съвет Съединение:

1. Дава съгласие за предоставяне на ползвателите, определени със Заповед № ПО-09-986/24.09.2021г.; Заповед № ПО-09-986-1/24.09.2021г.; Заповед № ПО-09-986-2/ 24.09.2021г.; Заповед № ПО-09-986-3/24.09.2021г.; Заповед № ПО-09-986-4/24.09.2021г и Заповед № ПО-09-986-5/24.09.2021г. на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив, на имотите с начин на трайно ползване „полски път” и „напоителен канал”, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2021/2022г., разпределени по землища, както следва: землище с. Голям чардак; землище с. Драгомир, землище с. Любен, землище с. Царимир, землище с. Неделево и землище с. Церетелево, всички подробно описани в приложените към писмо на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив, с вх.№ 198/10.11.2021г. на ОбС Съединение,  заявления от ползвателите на съответните масиви.

2. Цената за ползването на имотите по т.1 от настоящото решение е в размер на средното годишно рентно плащане за 2020г., определен с доклад на комисия, назначена със Заповед № РД-07-1/04.01.2021г. на Директора на Обл. Дирекция „Земеделие” – Пловдив и е в размер, както следва:

  • Землище с. Голям чардак – 38,00 лв./дка;
  • Землище с. Драгомир – 24,00 лв./дка;
  • Землище с. Любен – 29,00 лв./дка;
  • Землище с. Царимир – 35,00 лв./дка;
  • Землище с. Неделево – 24,00 лв./дка и
  • Землище с. Церетелево – 27,00 лв./дка.

С решение № 100, Общински съвет Съединение осигури средства в размер на 65 000 лв. за газифициране сградата на НУ „Любен Каравелов“- гр. Съединение.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest