гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

24.09.2023 03:04

Акценти от седмото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 23.06.2022г.

С решение № 39 Общински съвет Съединение даде своето съгласие за прехвърляне на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

С решение № 40 бе одобрено промяната цената на хранодена в ДГ с ЯГ „8-и март“ гр. Съединение, ДГ „Авлига“ с. Глолям чардак и ДГ „Светлина“ с. Царимир от 3.10 лв. на 4.00 лв. считано от 01.07.2022г.

С решение № 43  Общински съвет Съединение даде своето съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-търговска и обществено обслужваща дейност, с площ 634 кв.м., квартал 16 по плана на с. Церетелево, общ. Съединение, на собственик на сграда, построена в него.

С решение № 45 бе дадено разрешение за учредяване право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI – общ., квартал 135А по плана на гр. Съединение, общ. Съединение, за жилищно застрояване

С решение № 46 Общински съвет Съединение откри процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на воден обект – общинска собственост, представляващ ПИ № 23426.47.919, с площ 106859 кв. м., НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение” по КККР на с. Драгомир, общ. Съединение, местност „Стоичкови каваци”, чрез предоставянето му под наем

С решение № 48 се учреди безвъзмездно право на ползване върху недвижими имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 78392.2.867.5, със застроена площ 64 кв. м., брой етажи – един, с предназначение: курортна, туристическа сграда, намираща се в поземлен имот с идентификатор 78392.2.867 по КККР на с. Церетелево, общ. Съединение, в полза на Сдружение „Лов и риболов – 1906”, със седалище и адрес на управление: с. Церетелево, общ. Съединение, ул. „6-та” № 8

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest