гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

27.02.2024 19:53

Акценти от първото заседание на Общински съвет – Съединение през 2023 г., което бе и извънредно проведено на 16.01.2023г.

На това извънредно заседание бяха  взети три важни решения касаещи кандидатстването на Община Съединение по проекти, както и тяхното управление и изпълнение.

Решение № 1, с което Общински съвет Съединение даде своето съгласие Община Съединение да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

С решение № 2  Общински съвет – Съединение дава съгласие Община Съединение и Община Стамболийски да възложат управлението и експлоатация на изградената инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, чрез съвместно търговско дружество, учредено от общините-партньори по проекта – Община Съединение и Община Стамболийски.

С решение № 3 Общински съвет – Съединение даде съгласие Община Съединение да кандидатства с проектно предложение: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – система за улично осветление в гр. Съединение, с. Голям Чардак и с. Царимир, Община Съединение“ по процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ /Покана 1/, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, по Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest