гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

24.09.2023 03:57

Акценти от първото заседание за 2022 г. на Общински съвет – Съединение проведено на 27.01.2022г.

С представянето на отчета за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2021г. започна първото за 2022г. заседание на местния парламент.

С решение № 3 на Общински съвет Съединение бе приет отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Съединение за календарната 2021г.

С решение № 4 на Общински съвет Съединение съгласно чл.27, ал.3 от ЗУС бе създаден Съвет по въпросите на социалните услуги и определен неговия състав както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Станка Стоицова – Чушкова, зам.-кмет в Община Съединение

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Иван Богданов – ст. експерт „Социални дейности“ в Община Съединение;
 2. Соня Средева – директор на Център за обществена подкрепа в Община Съединение;
 3. Яна Богданова – социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хората с увреждания и социални услуги“ към Дирекция социално подпомагане – Марица;
 4. Емилия Гълъбова – старши специалист във филиала, отговарящ за Община Съединение към Дирекция „Бюро по труда“ Марица;
 5. Величка Кирова – директор на НУ „Любен Каравелов“ гр. Съединение за представител на РУО Пловдив;
 6. Представител на РЗИ Пловдив;
 7. Представител на Полицейски участък в град Съединение към Районно управление на полицията Труд;
 8. Галя Средева – секретар на МКБППМН Съединение и председател на общинско дружество на БЧК за Община Съединение, като представител на Областен съвет на БЧК Пловдив;
 9. Мая Мачева – родител на дете, потребител на Център за обществена подкрепа гр. Съединение;
 10. Евелин Шишков – собственик на Дом за възрастни хора „Парк Родопи“, с. Царимир;
 11. Петя Червенакова – общински съветник.

                Също така бе приет и Правилник за организацията и дейността на съвета по въпросите на социалните услуги в Община Съединение, неразделна част от настоящото решение.

Основната цел за създаването на този съвет е да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; да разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; да изпълнява и други функции, възложени от Общинския съвет.

С решение № 5, Общински съвет Съединение прие плана за действие на община Съединение в изпълнени на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2021 – 2023г.   

С решение № 6, Общински съвет Съединение прие Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Съединение за 2022г. Също така се определи и при отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация:

 1. 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
 2. 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 2.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

               Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Съединение за 2022 година е неразделна част от настоящото решение.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest