гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

22.06.2024 00:14

Акценти от осмото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 26.07.2022г.

С решение № 49 бе даден отчет за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г.

С решение № 51 Общински съвет Съединение упълномощи Кмета на Община Съединение да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката – Програмен оператор по „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект № BGENERGY-2.002-0017-C01 „Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“ – с. Голям Чардак, Община Съединение“, финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ към Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021 г.

С решение № 53  окончателно бяха утвърдени маршрутните разписания, които община Съединение има право да възложи в процедура за избор на изпълнител.

С решение № 56 Общински съвет Съединение увеличи средства за обект „Основен ремонт на покрива на масивната сграда в УПИ II – търговия, кв. 32 по плана на с. Малък чардак, Община Съединение“ от 28 870 лв. на 45 337 лв., като стойността на обекта с включен строителен надзор става 74 207 лв.

С решение № 58 Общински съвет Съединение предостави парични награди на изявени деца и ученици в размер на 3 000 лв.

С решение № 59 Общински съвет Съединение се одобри прехвърлянето на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest