гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

22.06.2024 00:17

Акценти от единадесетото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 27.10.2022г.

С решение № 80 Общински съвет – Съединение осигури допълнително съфинансиране на Договор за инженеринг №91/26.10.2020г., сключен между Община Съединение и „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с който е възложено изпълнението на инженеринг на обект: „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от Община Съединение и Община Стамболийски на територията на Община Съединение“.

С решение № 81 Общински съвет Съединение създава 7 /седем/ – членна Наблюдателна комисия, към Общински съвет – Съединение, по смисъла на чл. 170, ал. 2 от Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, и определя нейния състав, включващ представители на различни институции.

С решение № 82 Общински съвет Съединение одобри кандидатстването на Община Съединение с проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2021-2027, Приоритет 2 «Социално включване и равни възможности».

С решение № 83 Общински съвет Съединение одобри отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 4000 /четири хиляди/ лева на Любомира Иванова Кабашка.

С решение № 85 Общински съвет Съединение разпредели остатъкът от средствата в размер на 47 651 лева, предоставени на Община Съединение с Постановление № 326 на Министерски съвет от 2021г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г., да бъдат използвани за изграждане на инсталация за отопление в двуетажна масивна сграда (бивша поликлиника), находяща се в УПИ XVIII – Здравни дейности.

С решение № 86 на Общински съвет Съединение бяха прехвърлени средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

С решение № 91 Общински съвет Съединение одобри продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII – за инфраструктура за управление на опасни отпадъци от домакинствата, с площ 500 кв. м., квартал 160 по действащия регулационен план на гр. Съединение, общ. Съединение.

С решение № 92 Общински съвет Съединение одобри продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 319, с площ 1056 кв. м., в квартал 42 по плана на с. Любен, общ. Съединение

С решение № 94 Общински съвет Съединение дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок до 10 стопански години, считано от началото на стопанската 2022/2023г., в полза на Народно читалище „Напредък – 1927” – с. Любен, ЕИК 000457426, върху поземлен имот № 70528.60.24, с площ 37196 кв. м., НТП „Нива”, местност „Керемедчията” по КККР на гр. Съединение, общ. Съединение.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest