гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

05.12.2022 04:00

Акценти от десетото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 25.08.2021г.

С приемането на решение № 61 за разкриване на допълнителна група в ДГ „Светлина“, находяща се в с. Царимир. започна десетото заседание за 2021 година на местния парламент.

С решение № 62 се изменя Решение № 20 от 12.03.2021г., като ОбС – Съединение взе решение да отпусне за с. Любен 6 800 лв. за благоустрояване на улица „9-та“ от улица „6-та“ на запад до края на регулацията на селото и 1 200 лв. за подравняване и валиране на улица  „2-ра“ от главния път за с. Правище до улица „14-та“.

Също така ОбС-Съединение отпусна 20 000 лв. временен безлихвен заем от общинския бюджет на Община Съединение за 2021г., с решение № 63 за авансово финансиране на плащания по приключващ проект  „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: „пл. „Съединение” №4 и ул. „Хан Крум” №3а, гр. Съединение, област Пловдив №BG06RDNP001-7.004-0021  

С решение № 64 на ОбС – Съединение се одобри отпускането на временен безлихвен заем от общинския бюджет на Община Съединение за 2021г., в размер на 200 000 лв. за авансово финансиране на плащания по проект № BG16M1OP002-2.005-0012-C01 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение”, финансиран по процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

С решение № 66 Общински съвет Съединение одобри да бъде завишен максималният брой деца в групите в ДГ с ЯГ „Осми март” гр. Съединение, над определения по реда на чл.57 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование приета с ПМС № 218 от 05.09.2017 г., с до 3 деца за всяка група, за учебната 2021-2022 година.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest