гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

23.07.2024 11:05

Акценти от десетото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 29.09.2022г.

С решение № 72 Общински съвет – Съединение прие Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Съединение в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

С решение № 73 Общински съвет Съединение учреди безвъзмездно право на ползване на 1 брой фургон, тип KD2 + WC/400×235/ с № А 051011 в полза на Ангел Живков Николов за срок от 2 години.

С решение № 74 бе допълнен списъка на пътуващите учители за учебната 2022/2023 година, работещи в Община Съединение, имащи право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, считано от 01.09.2022г..

С решение № 75 Общински съвет Съединение одобри закупуване, доставка и монтаж на домофонни системи на двете сгради при ДГ с ЯГ „8-ми март“ гр. Съединение.

С решение № 77 Общински съвет Съединение одобри прехвърлянето на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

С решение № 78 Общински съвет Съединение одобри учредяването право на строеж в недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII – 117, квартал 15 по плана на с. Правище, общ. Съединение, за жилищно застрояване.

С решение № 79 Общински съвет Съединение прие отчета за изпълнение на бюджета на Община Съединение за 2021г.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest