гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

27.05.2024 03:28

Акценти от деветото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 30.08.2022г.

С решение № 62 Общински съвет – Съединение отпусна еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер 500 лева в полза на Върбан Панчов Кацаров от с. Найден Герово, с които общината да закупи 2 броя акумулатори за инвалидна количка и да ги предостави на заявителя.

С решение № 63 Общински съвет Съединение одобри отпускането на средства в размер на 11 330 лв. за направа на ударопоглъщаща настилка на спортната площадка в двора на „Комплекс за образование“ в УПИ VII, за дневен детски дом, по КККР на с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив.

С решение № 66 бе одобрена  допълнителна субсидия в размер на 5100 лв. за ФК „Гигант“ гр. Съединение и отпускане на останалите 50% от гласуваната субсидия за футболния клуб с Решение №17, взето с Протокол №5 от 28.04.2022г. на Общински съвет – Съединение.

С решение № 67 Общински съвет Съединение прехвърли средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност – Други дейности по вътрешната сигурност 1239.

С решение № 68 Общински съвет Съединение одобри Годишен план за ползване на дървесина в горските територии – собственост на Община Съединение за 2022г.

С решение № 70 Общински съвет Съединение прехвърлянето на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност – Дейност „Общинска администрация“ 2122.

С решение № 71 бе одобрено прехвърлянето на средства заложени в бюджет 2022г. от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност – „Спортни бази, спорт за всички“ – 2714 с цел закупуването на косачка.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest